kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.06.2020

Tagi: , , ,

Jak skutecznie odroczyć płatność podatku?

W niniejszym wpisie dowiesz się w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Jest to o tyle istotne dla przedsiębiorców, że każde takie odroczenie terminu, ułatwia podatnikom wywiązanie się z obowiązku zapłaty podatku i umożliwia uniknięcie niekorzystnych konsekwencji powodowanych powstaniem zaległości podatkowych. Wielu przedsiębiorców korzysta obecnie z takiej formy ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i obserwując tę tendencję wychodzimy Państwu naprzeciw i prezentujemy podstawowe informacje, które powinny okazać się przydatne w dobie narastającego kryzysu.

 

Niezapłacony podatek = zaległość podatkowa

 

Już na wstępie warto podkreślić, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca wie, że zapłata przez niego podatku we właściwym terminie będzie uciążliwa, czy wręcz niemożliwa nie powinien pozostawać bierny. Brak zapłaty podatku we właściwym terminie doprowadzi bowiem do powstania zaległości podatkowej, od której trzeba będzie uiścić wysokie odsetki. Racjonalnie działający przedsiębiorcy będą raczej skłonni wykorzystać wszelkie dostępne na gruncie obowiązującego prawa przepisy, które umożliwią im przesunięcie terminu płatności. Takim rozwiązaniem z całą pewnością jest odroczenie terminu płatności podatku.

 

Wniosek o odroczenie

 

Podatnik, który chce uzyskać odroczenie terminu płatności podatku jest zobligowany złożyć w tym zakresie właściwy wniosek. Koniecznym jest wykazanie w nim, jakie konkretnie okoliczności przemawiają za przesunięciem terminu płatności. Właśnie ta część wniosku powinna zostać jak najlepiej opisana. Jest to bowiem kluczowe przy ocenie wystąpienia na gruncie konkretnego stanu faktycznego ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Znając praktykę organów podatkowych, możemy się spodziewać, że nasz wniosek, im będzie lepiej napisany w tej części, tym ma większe szanse powodzenia. Sporne jest bowiem na gruncie przepisów prawa, czy w postępowaniu wszczętym złożonym wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku, organ powinien prowadzić rozbudowane postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia wszelkich niezbędnych faktów do rozstrzygnięcia sprawy po myśli podatnika tj. wystąpienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Powinniśmy jednak przyjąć, że to nasz wniosek (więc to, co zostanie w nim wyartykułowane, bądź przemilczane) będzie wyłącznie oceniany przez organ.

 

Postępowanie w sprawie wniosku

 

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności podatku skutkuje wszczęciem postępowania w tym właśnie zakresie. Organ finalnie wyda decyzję, w której albo odroczy termin płatności, albo odmówi takiego odroczenia. W przypadku odroczenia terminu płatności podatku terminem płatności jest dzień, w którym – zgodnie z decyzją organu podatkowego – powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku. Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, postępowanie o odroczenie terminu płatności może dotyczyć także zaliczek na podatek, raty podatku, opłaty oraz niepodatkowej należności budżetowej. Powyższe wynika z regulacji Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą przez pojęcie podatku rozumie się zaliczkę, raty podatku, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

 

Podsumowanie

 

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że odroczenie terminu płatności podatku jest instrumentem niezwykle potrzebnym. Szczególnie dokładnie należy przyjrzeć się mu w obecnej, kryzysowej sytuacji, spowodowanej epidemią COVID-19. Złożenie skutecznego wniosku o odroczenie płatności może uchronić nas przed powstaniem zaległości podatkowych, od których należne są wysokie odsetki, ale nie tylko. Nie można zapominać, że powstanie  po stronie przedsiębiorcy zaległości podatkowych potrafi trwale uniemożliwić mu staranie się o rozbudowane formy wsparcia ze środków publicznych, o czym dotkliwie przekonało się grono przedsiębiorców, przy okazji starania się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Tarcz antykryzysowych.

Podsumowując