kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.02.2019

Tagi:

Oficjalne objaśnienia MF w sprawie raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Ministerstwo Finansów po uwzględnieniu uwag przedstawionych w ramach konsultacji społecznych opublikowało oficjalne objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR).

W trakcie prac uwzględniono ponad 30 uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych. Proces konsultacji nowych przepisów trwał od połowy listopada 2018 r. W Ministerstwie Finansów 11 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem nowych przepisów oraz uwagi dotyczące ich interpretacji.

 

Czy zatem objaśnienia dadzą nam odpowiedź na pytania…

 

…jak należy prawidłowo definiować pojęcie schematu podatkowego oraz kto i na jakich warunkach zobowiązany jest do raportowania? Objaśnienia w tym zakresie były konieczne. Sama ustawa nie dawała jasnej odpowiedzi na postawione wyżej pytania. W praktyce, przyjmując literalne brzmienie przepisów ustawy przedmiot raportowania był tak szeroko określony, że nawet zgodne z treścią ustawy podatkowej działania były traktowane jak schemat podatkowy (ulga mieszkaniowa, IP BOX, wspólne rozliczanie z małżonkiem). Ministerstwo w oficjalnych objaśnieniach wyszło naprzeciw podatnikom. Zawarło wiele praktycznych przykładów w kontekście obowiązku sprawozdawczego wskazując sytuacje, które nie powinny powodować konieczności złożenia informacji o schemacie podatkowym. Jednocześnie, aby uspokoić podatników podkreślono, że w ustawie zawarto regulacje ograniczające zakres obowiązku raportowania podatkowego m.in. na skutek wprowadzenia kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości w PLN 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln euro) i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne. W istocie zatem najmniejsze podmioty nie będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie schematów podatków, a tym samym ich de facto ta regulacja co do zasady nie dotknie.

Co istotne, w ramach objaśnień opowiedziano się stanowczo za przyjęciem takiej wykładni przepisu zawierającego definicję schematu podatkowego, który prowadzi do ustalenia, iż uzgodnienie w stosunku, do którego została zidentyfikowana szczególna cecha rozpoznawcza lub inna szczególna cecha rozpoznawcza nie musi spełniać kryterium głównej korzyści, aby stanowić schemat podatkowy.

 

Do najważniejszych zmian w objaśnieniach MDR w stosunku do ich projektu należy wskazać:

 

  • wyjaśnienie, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • rozstrzygnięcie, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz „Innovation Box”) nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;
  • wyjaśnienie, że w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku rozliczanych w odmiennych okresach rozliczeniowych, obowiązek złożenia formularza MDR-3 (składanego przez korzystającego łącznie z deklaracją podatkową) nie jest konieczne dwukrotne raportowanie dokonywanych czynności (poprzez informację MDR-3). Oznacza to, że w sytuacji, w której dany schemat podatkowy dotyczy w głównej mierze podatku dochodowego, wystarczające jest złożenie informacji MDR-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym;
  • rozwinięcie oceny wymagań informacyjnych w odniesieniu do kwestii cen transferowych w celu wyjaśnienia, które rozwiązania nie powinny zasadniczo podlegać obowiązkowi raportowania MDR oraz uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie właściwego podejścia do zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych i analizy porównawczej lub analizy zgodności w kontekście przepisów MDR;
  • podkreślenie, że nie jest objęte obowiązkiem informacyjnym MDR skorzystanie z tzw. ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;
  • wskazanie katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR.

 

Podsumowując

Podatnicy, którzy spóźnili się z realizacją obowiązku raportowego (niejednokrotnie z uwagi na oczekiwanie na treść oficjalnych objaśnień) mogą być spokojni. Ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie będą rodziły dla nich negatywnych konsekwencji pod warunkiem, że obowiązki te wykonają prawidłowo do 28 lutego 2019 r. Natomiast, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Ponadto podmiotowi, który zastosuje się do objaśnień MDR, będzie przysługiwać ochrona (art. 14n §4 Ordynacji podatkowej). Z uwagi na to, że brak reakcji w postaci „negatywnych konsekwencji” dotyczyć ma podatników, którzy prawidłowo zrealizują obowiązki, miejmy nadzieję, że wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia będą temu służyły.