kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.09.2021

Tagi: ,

Wygrana MG – oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od VAT przy sprzedaży nieruchomości może być złożone w akcie notarialnym

Wyprzedziliśmy zmiany wprowadzane przez SLIM VAT 2! Oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości mogło być składane w akcie notarialnym również przed 1 października 2021 r.

 

Kolejny sukces Mariański Group. Wygraliśmy postępowanie podatkowe, w którym organ odwoławczy uznał, że już sama intencja i wola stron transakcji co do wyboru jej opodatkowania VAT ujęta w akcie notarialnym powinna zostać uznana za oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Takie stanowisko było dotychczas kwestionowane przez organy podatkowe z formalnego punktu widzenia. Dopiero pakiet SLIM VAT 2 ma unormować to podejście od 1 października 2021 r.

 

ISTOTA SPORU

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli, a następnie postępowania podatkowego organ podatkowy pierwszej instancji zakwestionował spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia prawa do użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z prawem odrębnej własności budynku posadowionego na tej działce, twierdząc, że transakcja ta powinna być zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

 

W przedmiotowej sprawie nie było jasne kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia nieruchomości. Spółka stała na stanowisku, że do pierwszego zasiedlenia nieruchomości doszło w 2018 r. (tuż przed jej sprzedażą), a więc na moment sprzedaży nie upłynęły jeszcze 2 lata pozwalające na zwolnienie tej transakcji od podatku VAT, tym samym transakcja podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT. Z kolei organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że do pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości doszło najpóźniej w 2015 r., a więc na moment jej sprzedaży upłynęły już 2 lata, co w konsekwencji powoduje, że przedmiotowa transakcja podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a strony transakcji nie złożyły oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania VAT transakcji, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W efekcie organ pierwszej instancji zakwestionował prawo spółki do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tej nieruchomości.

 

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANEM ODWOŁAWCZYM

 

Organ odwoławczy uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje jednoznacznej odpowiedzi kiedy rzeczywiście doszło do pierwszego zasiedlenia nieruchomości. Niemniej jednak, nie podzielił  stanowiska organu pierwszej instancji odnośnie wykładni art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i powołał się w tym zakresie na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, a w szczególności wyrok NSA z dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt I FSK 854/16. W wyroku tym NSA orzekł, że w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w treści aktu notarialnego zachowane są wymogi formalne dla skuteczności uznania, że strony zrezygnowały ze zwolnienia od podatku VAT.

 

W ocenie organu odwoławczego stan faktyczny analizowanej sprawy wskazywał ponad wszelką wątpliwość, że wolą stron przedmiotowej dostawy nieruchomości było opodatkowanie tej transakcji (jednoznaczne sformułowanie treści aktu notarialnego, prezentacja ceny łącznie z podatkiem VAT, wystawiona faktura, odpowiednie rozliczenie podatku należnego i naliczonego przez strony transakcji). W efekcie, zdaniem organu odwoławczego, uznanie przez organ pierwszej instancji, że strony umowy nie złożyły oświadczenia skutkującego rezygnacją ze zwolnienia należy uznać za przedłożenie kwestii formalnych ponad istotę i treść zamierzonej przez podatników transakcji, które zostały dostatecznie jasno wyrażone.

Podsumowując

Jak więc wynika z przytoczonej powyżej decyzji organu odwoławczego w sprawie, w której pełnomocnikiem była Kancelaria MG, strony skutecznie zrezygnowały ze zwolnienia od podatku VAT dostawy przedmiotowej nieruchomości, gdyż strony transakcji złożyły w akcie notarialnym oświadczenie o wyborze jej opodatkowania, zawierające wszystkie elementy wymagane przez przepisy art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. Warto jeszcze dodać, że możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia od VAT i wyborze opodatkowania VAT dostawy nieruchomości będzie wprost uregulowana w ustawie o VAT na skutek zmian wprowadzanych pakietem SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.