kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.06.2015

Tagi:

Pamiętaj o korekcie podatku naliczonego w związku z tzw. „ulgą za złe długi”

Jeżeli podatnik, w przypadkach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie skoryguje kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali podatnikowi dodatkowe zobowiązanie z tego tytułu.

 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

 

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

Podsumowując obowiązek skorygowania podatku naliczonego z tytułu nieuregulowanych należności ciąży na podatnikach, którzy nie są w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji i dotyczy tylko transakcji krajowych.

 

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, od uregulowanej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek skorygowania podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności wynikających z faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.

Sformułowanie ustala oznacza, że organ nie ma w tej sytuacji tzw. luzu decyzyjnego. Organ nie może ze względu na szczególne okoliczności odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania.

 

W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

 

7 dniowy okres od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego do dnia ich wszczęcia jest ostatnim momentem, w którym można skorygować kwotę podatku naliczonego z tytułu nieuregulowanych należności bez dalszych konsekwencji. Jest to kolejny powód dlaczego nie należy zwlekać z przekazaniem sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Im wcześniejszy etap przekazania sprawy tym większej ilości negatywnych konsekwencji da się uniknąć.