kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.01.2016

Tagi: , ,

Pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym – nowe przepisy od 2016 roku!

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej, tj. ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) . Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym. Następstwem ich wprowadzenia jest dokonanie rozróżnienia na trzy typy umocowań – pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń.

 

Pełnomocnictwo ogólne

 

Zgodnie ze wskazaną nowelizacją, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Co istotne, pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Ponadto, informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu umieszcza się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych – rozwiązanie to niewątpliwie przyczyni się do lepszej wymiany informacji między organami podatkowymi. Istotnym ułatwieniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego ustawodawca wydłużył vacatio legis, tj. okres pomiędzy ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw a jej wejściem w życie. Z tej też przyczyny przepisy odnoszące się do omawianego rodzaju pełnomocnictwa wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 

 

Pełnomocnictwo szczególne

 

Ustawa nowelizująca zakłada, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Podkreślenia wymaga, że pełnomocnictwo to może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa szczególnego, jego ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie będzie wywierało skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.

 

Pełnomocnictwo do doręczeń

 

Kolejny rodzaj umocowania to pełnomocnictwo do doręczeń. Jego ustanowienie jest obowiązkowe w przewidzianych przepisami okolicznościach, tj. jeżeli nie został ustanowiony pełnomocnik ogólny lub szczególny oraz gdy strona postępowania zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

 

Uchybienie obowiązkowi ustanowienia pełnomocnictwa do doręczeń wywołuje negatywny dla podatnika skutek – pismo uznaje się wówczas za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy. Innymi słowy, mimo iż adresat nie otrzyma pisma, uważa się je za dręczone.

 

Omawiane przepisy wprowadzają też inne zmiany. Korzystne z punktu widzenia stron postępowania jest wprowadzenie zasady, że adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie od dnia wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku. Należy jednak podkreślić, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

 

Aleksandra Krajewska

Jakub Wirski