kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.11.2019

Tagi: , ,

Spory dotyczące podwójnego opodatkowania i APA. Ustawa podpisana.

Prezydent podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania z wyjątkami wskazanymi w ustawie. Wydanie jej miało między innymi na celu implementację do polskiego prawa materii zawartej w unijnej dyrektywie.  Jest to szczególnie istotne dla podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi.

 

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i umowy o współdziałanie

 

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą na terytorium więcej niż jednego państwa, może istnieć problem podwójnego opodatkowania dochodów. W uzasadnieniu ustawy podkreślano, iż jej celem jest zapewnienie podatnikom ochrony wobec tego zjawiska. Przyjęty akt prawny ma zwiększać przejrzystość środków umożliwiających rozwiązywanie powstałych sporów. Osoba, której dotyczy spór będzie mogła złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu. Będzie mogła to zrobić w ciągu 3 lat od pierwszego zawiadomienia o działaniu, którego skutkiem jest spór. Ustawa określa przesłanki przyjęcia lub odrzucenia wniosku przez Ministra Finansów. Definiuje również możliwość zaskarżenia takiego postanowienia. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, następuje etap wzajemnego porozumiewania się między Ministrem Finansów, a organem zainteresowanego państwa. Jeśli zainteresowane państwa nie rozstrzygną sporu w terminie dwóch lat, opinię w sprawie sposobu rozstrzygnięcia sporu może wydać specjalnie ustanowiona komisja doradcza.

Ponadto, ustawodawca wprowadził do Ordynacji podatkowej osobne rozdziały poświęcone porozumieniom podatkowym oraz audytom podatkowym. Wprowadzone rozwiązania mają wspierać próby współdziałania między organami podatkowymi, a podatnikami. Trzeba jednak zauważyć, że taka umowa o współdziałanie może być zawarta jedynie przez największe podmioty, których przychód przekroczył 50 mln euro.

 

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

 

Uprzednie porozumienie cenowe to formalna umowa zawarta między podatnikiem, a organem podatkowym w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. W toku wypracowania porozumienia między stronami umowy ustala się, jaka wysokość transakcji odpowiada cenom rynkowym. Największą korzyścią z zawarcia porozumienia jest zyskanie pewności, co do prawidłowości wyceny transferu. Benefitów jest jednak więcej.

Podsumowując

Ustawodawca przewidział pewne uprawnienie dla podatników, którzy złożą wniosek o wydanie APA jeszcze w roku 2019. W takim przypadku, nie będzie miało zastosowania limitowanie z art. 15e ustawy o CIT, który wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych usług niematerialnych. W przypadku złożenia takiego wniosku, preferencja będzie miała zastosowanie do kosztów z 2018 i 2019 r. Z kolei w przypadku złożenia wniosku po 31 grudnia 2019 r., podatnik zyska pewność jedynie co do rozliczeń w 2020 roku. W konsekwencji, korzyści podatkowe mogą sięgać setek tysięcy złotych jeśli wniosek zostanie złożony w tym roku kalendarzowym. Eksperci Mariański Group pozostają do Państwa dyspozycji. Ich wiedza i doświadczenie umożliwia skuteczne wsparcie  podatnika w procedurze zawarcia APA.