kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.04.2018

Tagi:

Podatek od nieruchomości komercyjnych – MF planuje zmiany.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, o czym poinformowało w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2018 r.  Zmiany, które mają na celu m.in. uszczelnienie systemu i skuteczniejszą eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej.

Podatek minimalny obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Podatek od nieruchomości komercyjnych obejmuje te budynki, które zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych są:
a) budynkami handlowo-usługowymi (takimi jak centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki),
b) budynkami biurowymi,
– jeśli ich wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Wprowadzony podatek miał dotyczyć dużych podmiotów, czego dowodem było uzależnienie powstania obowiązku od wartości początkowej środka trwałego, która musi przekraczać kwotę 10 milionów złotych. Mali i średni podatnicy posiadający nieruchomości o mniejszej wartości, nie musieli identyfikować po swojej stronie obowiązku podatkowego. Co ważne, nie podlegała kumulacji wartość nieruchomości komercyjnych należących do podatnika. Zatem jeden właściciel mógł mieć kilka budynków o wartości 9,9 mln zł każda i nie był zobowiązany do zapłaty podatku.


Planowane modyfikacje polegają na:

  • opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym tylko tych budynków (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • zmianie sposobu stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek),
  • objęciu minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej),
  • wprowadzeniu możliwości wystąpienia podatnika do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT). Podatek minimalny zostanie zwrócony po potwierdzeniu przez organ podatkowy, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, a tym samym prawidłowości dokonanego rozliczenia w podatku dochodowym. Zmiana ta również znajdzie zastosowanie do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r.,
  • wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej podatku minimalnego. Klauzula miałaby zastosowanie do transferów dokonanych wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym. Takie transfery nie byłyby uznawane przez organy podatkowe dla celów opodatkowania podatkiem minimalnym.

 

Podsumowując

Planowane zmiany wypaczają istotę oraz cel wprowadzanej regulacji, która z założenia miała dotyczyć dużych podatników prowadzących działalność na znaczną skalę. Przyjęty dla nieruchomości próg 10 mln złotych uzasadniano granicą opłacalności optymalizacji podatkowej realizowanej przez przedsiębiorców mającej za przedmiot nieruchomości w postaci budynków komercyjnych. Nie bez powodów podatek ten przyjął potoczną nazwę „podatku galeryjnego”.

Postulowane zmiany prowadzą do objęcia podatkiem minimalnym wszystkich posiadanych przez podatników budynków (dotychczas nie podlegały opodatkowaniu np. magazyny), które są przedmiotem najmu, dzierżawy czy leasingu, przy zastosowaniu progu 10 mln zł dla łącznej wartości początkowej posiadanych nieruchomości.

Efektem wdrożenia planowanych przez MF zmian będzie objęcie opodatkowaniem tzw. „podatkiem galeryjnym” każdego podatnika, jeśli wynajmuje innym podmiotom posiadane nieruchomości, a ich wartość przekracza 10 mln zł. Warto przed wprowadzeniem ww zamian rozważyć zmiany organizacyjne prowadzonej działalności w celu zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym planowanych modyfikacji.