kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

5.07.2016

Tagi:

Podatnik może już ustanowić pełnomocnika ogólnego!

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej w zakresie przepisów dotyczących pełnomocnictwa ogólnego. Tym samy, wprowadzono instytucję pełnomocnika ogólnego.

 

Zatem, obecnie podatnik może ustanowić nie tylko pełnomocnika szczególnego, a więc dedykowanego do konkretnej sprawy, ale również pełnomocnika ogólnego, który będzie właściwy do wszystkich spraw podatkowych oraz innych należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, z wyłączeniem uprawnień do podpisania deklaracji.

 

Pełnomocnika ogólnego można ustanowić w każdym momencie, nawet jeśli nie ma w toku żadnej procedury. Ponadto, pełnomocnictwo ogólne jest wolne od opłaty skarbowej.

 

Wzór pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. – są to odpowiednio formularze: PPO-1 oraz OPO-1.

 

Pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego jest przesyłane za pośrednictwem portalu podatkowego przez mocodawcę, profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) lub osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Alternatywnie może być przesłane przez organy podatkowe za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Natomiast, informacje o jego udzieleniu, zmianie odwołaniu lub wypowiedzeniu będą zamieszczane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

 

Instytucja ta powinna w praktyce znacznie odciążyć podatników w kontakcie z organami i umożliwić im zapewnienie profesjonalnej reprezentacji na każdym etapie procedury, w tym szczególnie w zakresie już pierwszych czynności podejmowanych przez organy, które z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podatnika są często niezwykle istotne.