kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.03.2016

Tagi:

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności musi zostać doręczone pełnomocnikowi!

9 lutego 2016 r. zapadł kolejny wyrok NSA (II FSK 3536/13) w sprawie doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że utrwaliła się już nowa linia orzecznicza w tym zakresie. Do niedawna sądy administracyjne akceptowały stanowisko organów zgodnie z którym postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczano stronie i dopiero od daty doręczenia stronie postanowienia mógł zostać ustanowiony w sprawie pełnomocnik, co wiązało się z udzieleniem kolejnego pełnomocnictwa i obowiązkiem zapłaty kolejnej opłaty skarbowej.

 

NSA uznał, że postępowanie w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej jest postępowaniem wpadkowym dotyczącym głównej sprawy podatkowej. Wobec czego pełnomocnik ustanowiony w postępowaniu głównym jest również automatycznie pełnomocnikiem w postępowaniu wpadkowym dotyczącym nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że w treści pełnomocnictwa wyraźnie wyłączono inne postępowania związane ze sprawą.

 

Jak wskazano w wyroku „Z uwagi na wpadkowy, szczegółowy, incydentalny charakter postępowania w sprawie nadania decyzji (nieostatecznej) rygoru natychmiastowej wykonalności, prowadzonego w czasie i w ramach toczącego się (na etapie postępowania międzyinstancyjnego a następnie drugoinstancyjnego) postępowania podatkowego, pełnomocnictwo złożone do akt sprawy podatkowej zasadniczo skuteczne będzie w postępowaniu w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że konkretna treść pełnomocnictwa, którego dokument złożony zostanie do akt postępowania podatkowego, stanowić będzie, na zasadzie wyjątku oraz umowy stron stosunku prawnego pełnomocnictwa, jednoznacznie inaczej. (…) Z tych też powodów, doręczenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności powinno nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności jest (tylko) postępowaniem wpadkowym, chyba że pełnomocnictwo to wyłącza udział wskazanego w nim pełnomocnika.”

W związku z utrwaloną już nową linią orzeczniczą postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone bezpośrednio stronie mogą nie wywołać skutków prawnych. Jednak w przypadku sporządzenia zażalenia na niewłaściwie doręczone postanowienie przez pełnomocnika nadal funkcjonuje linia orzecznicza zgodnie z którą sporządzenie zażalenia przez pełnomocnika konwaliduje wadliwe doręczenie postanowienia przez organ.

 

Jak wskazano w cytowanym wyroku „Pominięcie pełnomocnika przy doręczaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności mogło mieć (w tym przedmiocie) istotny wpływ na wynik sprawy. Jeżeli bowiem pełnomocnik uczestniczyłby od początku w analizowanym postępowaniu, to mógłby przedstawić w nim materiały i/lub argumentację, które mogłyby uzasadnić stanowisko skarżącego podatnika, do których organ podatkowy powinien (co najmniej) merytorycznie się ustosunkować.”

Profesjonalny pełnomocnik pomoże zarówno w zaskarżeniu prawidłowo doręczonego postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności jak i w odpowiednim reagowaniu na nieprawidłowo doręczone postanowienie w tym zakresie.