kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.03.2018

Tagi:

Postępowanie egzekucyjne. Sprawdź czy Twój podatek się przedawnił.

26 lutego 2018 r. NSA  wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17). Uchwałę ważną dla  podatników, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z nią w przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia na skutek zastosowania środka egzekucyjnego na podstawie ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, która następnie została uchylona przez sąd, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia upada. W związku z tym dochodzi do sytuacji, w której nigdy de facto nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, a zatem zobowiązanie podatkowe przedawnia się na zasadach ogólnych (co do zasady 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).


Zagadnienie to wywoływało na tyle poważne wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, że NSA zdecydował się rozpatrzeć powyższe zagadnienie w składzie siedmiu sędziów. Jest to o tyle istotne, iż do tej pory przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zapadały wcześniej wyroki, w których sąd dochodził do przekonania, że w sytuacji w której egzekucja została wszczęta na podstawie ostatecznej decyzji, nawet jej uchylenie nie działa wstecz (tak m.in.: I FSK 1248/15 i I GSK 607/15). W opozycji do tego stanowiska pozostawał drugi pogląd – korzystny dla podatników – sprowadzający się do unicestwienia skutku w postaci przerwania terminu przedawnienia w związku z uchyleniem ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.


Na kanwie tego orzeczenia NSA przypomniał, że wydanie decyzji określającej w podatku VAT ma charakter deklaratoryjny. Zgodnie z kolei z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zasadą jest, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. NSA przypomniał także o uchwale I FPS 8/13 z 28 kwietnia 2014 r., zgodnie, z którą uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności i umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego powoduje unicestwienie skutków materialnoprawnych zastosowanych środków egzekucyjnych. W konsekwencji uznano, że naruszenie prawa przez organy władzy publicznej nie może dawać im korzyści w postaci dłuższego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

 

 

 

Podsumowując

Najnowsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego może definitywnie położyć kres sporom na temat skutków uchylenia ostatecznej decyzji w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Taki punkt widzenia NSA jest całkowicie  zbieżny z postawą forsowaną przez prawników Kancelarii w sporach z organami administracji publicznej i niewątpliwie korzystnie wpłynie na dochodzenie swych praw przez podatników pokrzywdzonych działaniami organów egzekucyjnych.