kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.02.2019

Tagi: ,

PPK. Pracownicze plany kapitałowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem ma być zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Udział w programie będzie dla pracowników dobrowolny, choć każdy pracownik poniżej 55 roku życia zostanie początkowo automatycznie dopisany do programu. Osoby starsze natomiast będą mogły do niego przystąpić z własnej inicjatywy.

Ci, którzy nie są nim zainteresowani, będą mogli się z niego wypisać, składając stosowną deklarację u pracodawcy. Deklarację taką będzie trzeba składać co 4 lata, by podtrzymać swoją wolę rezygnacji z uczestnictwa w systemie. Pomimo jej złożenia, pracownik będzie mógł jednak w każdej chwili ponownie przystąpić do programu.

Środki gromadzone w ramach PPK pozostają prywatną własnością pracownika na takiej zasadzie, jak lokaty bankowe. Obsługą systemu mają się zająć towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które zajmą się inwestowaniem zgromadzonych środków.

Pierwsze firmy przystąpią do niego już w 2019 r, kolejne zaś niedługo później. Termin przystąpienia do systemu przez konkretnego przedsiębiorcę zależny jest od liczby zatrudnianych przez niego pracowników.

 

Składki

 

PPK będą finansowane z trzech źródeł, tj. z wpłat: pracodawców, pracowników oraz dopłat ze strony Państwa. Każdy uczestnik programu otrzyma z Funduszu Pracy powitalną wpłatę w wysokości 250 zł, a co roku dodatkowe 240 zł.

Minimalna wysokość obowiązkowej składki pracownika ma wynosić 2% jego wynagrodzenia brutto. Może on również odprowadzać dodatkowe składki, w postaci kolejnych 2%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pracodawcy – minimalna składka wyniesie dla niego 1,5%, ale będzie mógł odprowadzać także składkę dodatkową w wysokości do 2,5%. W sumie zatem składki mogą wynieść do 8% wynagrodzenia.

Niższe składki przewidziano dla najniżej opłacanych pracowników. Jeżeli pensja pracownika wyniesie 120% minimalnego wynagrodzenia lub mniej, pracownik będzie mógł obniżyć wysokość składki na PPK nawet do 0,5% oskładkowanej części pensji, zachowując przy tym prawo do dopłat ze strony pracodawcy i państwa w standardowej wysokości.

 

Wypłaty

 

Wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie mogła być zrealizowana, gdy uczestnik planu osiągnie 60 rok życia, w formie:

 1. jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków – bezpośrednio na rachunek bankowy
 2. ratalnej wypłaty 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach

Możliwa będzie także wcześniejsza wypłata, dotyczy ona przypadków:

 1. zakupu mieszkania/budowy domu na kredyt (do 100% wartości wkładu własnego), z obowiązkiem późniejszego zwrotu,
 2. poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (do 25% wartości środków) bez konieczności zwrotu.

 

Opodatkowanie wypłat i dochodów z PPK:

 

Ustawodawca przewidział szereg preferencji podatkowych na gruncie podatku PIT w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Programów Kapitałowych.
Od podatku dochodowego do osób fizycznych wolne będą:

 1. kwoty dopłat rocznych i składek powitalnych do PPK,
 2. kwoty otrzymane tytułem zwrotu środków w formie pieniężnej na wniosek małżonka zmarłego uczestnika,
 3. kwoty otrzymane tytułem zwrot środków w formie pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej,
 4. dochody z uczestnictwa w Pracowniczych Programów Kapitałowych, m.in. otrzymane w związku z:
 5. gromadzeniem środków na rachunku w PPK przez uczestnika,
 6. wypłatą środków zgromadzonych w PPK na wiosek uczestnika, który osiągnął wiek 60 lat,
 7. jednorazową wypłatą środków zgromadzonych w PKK w celu pokrycia wkładu własnego do kredytu  na zakup mieszkania, pod warunkiem ich zwrotu w wartości nominalnej,
 8. wypłatą transferową środków zgromadzonych w PPK.

Ponadto nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn.

 

 

Natomiast opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą podlegać m.in:

 

 1. dochody uczestnika uzyskane w związku z środków w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu na własne cele mieszkaniowe, w zakresie w jakim uczestnik nie dokonał zwrotu środków w terminie wynikającym z umowy z instytucją finansową;
 2. dochody uczestnika uzyskane w związku z wypłatą 75%  środków zgromadzonych w ramach  PPK w ratach miesięcznych, jeżeli wypłata ratalna będzie trwała krócej niż 10 lat,
 3. dochody uczestnika uzyskane z tytułu zwrotu zgromadzonych środków na podstawie art. 105 ustawy o PPK (zwrot środków z PPK w formie pieniężnej na wniosek uczestnika);
 4. dochody małżonka uczestnika PPK z tytułu zwrotu środków z PPK w formie pieniężnej w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków (w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa),

 

 

 

Podsumowując

Pracownicze Programy Kapitałowe stanowią dodatkowy mechanizm pozwalający na gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę i co ważniejsze przystąpienie do PPK jest dobrowolne. Co do zasady dochody uzyskane z PPK korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego jednakże podatnik, który zdecyduje się przystąpić do PPK, powinien rozsądnie środkami zgromadzonymi w ramach programu, gdyż w określonych sytuacjach zwolnienie nie znajdzie zastosowania.