kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.07.2015

Tagi:

Kiedy w postępowaniu podatkowym może być przeprowadzona rozprawa?

W postępowaniu podatkowym przed organem odwoławczym można przeprowadzić rozprawę jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:

  • wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub
  • sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania.

 

Organ odwoławczy którym jest dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, lub samorządowe kolegium odwoławcze może przeprowadzić rozprawę z urzędu lub na wniosek strony.

Przeprowadzenie rozprawy z urzędu praktycznie się nie zdarza jednak jeżeli strona złoży wniosek w którym uzasadni potrzebę przeprowadzenia rozprawy poprzez wskazanie:

  • jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione
  • jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie

organ ma obowiązek przeprowadzenia rozprawy. Jeżeli strona nie wskaże ww. okoliczności i czynności organ powinien wezwać do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Organ odwoławczy może odmówić przeprowadzenia rozprawy tylko jeżeli przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem. Brak przeprowadzenia rozprawy w pozostałych przypadkach może skutkować uchyleniem decyzji z powodu naruszenia przepisów postępowania mającego wpływ na wynik sprawy. W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje się postanowienie.

Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwania nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed rozprawą. Termin ten ma zagwarantować odpowiednie przygotowanie do rozprawy przez jej uczestników. Na rozprawie strona może składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strona może wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, jeżeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole treść uchylonego pytania.

 

Rozprawą kieruje upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego a gdy postępowanie toczy się przed samorządowym kolegium odwoławczym – przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium. W rozprawie uczestniczy również upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od którego decyzji wniesiono odwołanie.

 

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę strony, która złożyła wniosek o jej przeprowadzenie, zostanie ona obciążona kosztami stawiennictwa uczestników na rozprawę.

 

Warto dodać, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego rozprawę można przeprowadzić zarówno przed organem I jak i II instancji. Rozprawa na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego znacznie różni się od rozprawy uregulowanej w Ordynacji podatkowej.

 

Prawidłowe sporządzenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy oraz ochrona interesów i przestrzegania praw strony w toku rozprawy mogą być zapewnione tylko przez profesjonalnego pełnomocnika.