kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.03.2015

Tagi:

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw w toku kontroli podatkowej!

Kontrola podatkowa prowadzona wobec przedsiębiorcy musi być zgodna z przepisami nie tylko Ordynacji podatkowej ale także z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca wobec którego przeprowadzana jest kontrola (nie tylko podatkowa) może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Sprzeciw może dotyczyć:

1) wszczęcia kontroli oraz jej prowadzenia

2) wykonywania kontroli podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej

3) naruszenia zakazu podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy

4) czasu trwania kontroli

 

Przedsiębiorca wnosi sprzeciw na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca jednocześnie zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje również wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

 

Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:

1)   odstąpieniu od czynności kontrolnych;

2)   kontynuowaniu czynności kontrolnych.

 

Przedsiębiorca może wnieść zażalenie na postanowienie organu kontroli wydane w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu.

Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. Nie wystarczy samo wniesienie sprzeciwu bez podania uzasadnienia faktycznego i prawnego. Dlatego dla skutecznej ochrony swoich praw najlepiej korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na etapie wszczęcia kontroli podatkowej.

 

Ponadto przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przysługuje odszkodowanie.