kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

21.11.2018

Tagi: , ,

Rewolucja w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.

23 października 2018 r. Sejm uchwalił kompleksową nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Ustawa przewiduje między innymi zmiany, które w stopniu znaczącym modyfikują obowiązki dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych. Na łamach niniejszego wpisu zostaną omówione najważniejsze z nich.

 

Obowiązek dokumentacyjny

 

W myśl nowelizowanych przepisów realizacja obowiązku dokumentacyjnego nie będzie już zależeć od osiągnięcia przed przedsiębiorcę określonych przychodów lub kosztów w roku poprzednim. Relewantne pozostaną tzw. progi istotności, które określały wymaganą wartość transakcji, w zależności od osiągniętych przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych będzie dotyczył tylko podatników wykazujących stratę. Ponadto w porównaniu z dotychczasowym brzmieniem przepisów kwoty, dla których zmaterializuje się obowiązek dokumentacyjny, zostaną znacząco podwyższone i wynosić mają od 2 do 10 mln zł, w zależności od typu transakcji. Niższy próg przewidziano dla transakcji przeprowadzanych z podmiotami, które są zlokalizowane w tzw. rajach podatkowych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji zaistnieje w tym przypadku, gdy wartość transakcji przekroczy 100 tys. zł.

 

Nowelizacja przewiduje także dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne.

 

Sporządzać dokumentacji nie trzeba będzie dla transakcji:
– które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów, oraz
– których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powyższe zmiany mają zmniejszyć biurokrację i zredukować część obciążeń podatników, m.in. na skutek wyłączenia obowiązku sporządzania dokumentacji dla transakcji o niewielkiej wartości oraz niemających wpływu na wysokość dochodu podatnika.

 

Dokumentacja grupowa.

 

Nowelizacja przewiduje także nowe zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z założeniami ustawy nowelizującej, obowiązek jej sporządzenia dotyczyć będzie podmiotów powiązanych, należących do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

 

Nowe terminy

 

Wydłużeniu ulegają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) z 3 do 9 miesięcy. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie natomiast 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

 

Zmiany w zakresie cen transferowych

 

 1. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  przed nowelizacją: Przedsiębiorca, który ma przychody lub koszty wyższe niż 2 mln euro i przeprowadza rocznie transakcje jednolite, które przekraczają jeden z limitów od 50 tys. euro do 500 tys. euro.
  po nowelizacji: Przedsiębiorca, jeżeli transakcja kontrolowana przekroczy próg istotności, wynoszący 2 mln zł lub 10 mln zł.
 2. Obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych
  przed nowelizacją: Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 20 mln euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.
  po nowelizacji: Podmioty powiązane, należące do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł.
 3. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych
  przed nowelizacją: Przedsiębiorca dokonujący transakcji, których wartość przekracza równowartość 20 tyś. euro.
  po nowelizacji: Obowiązek sporządzenia dokumentacji, gdy transakcje przekroczą próg istotności wynoszący 100 tys. zł.
 4. Zeznanie uproszczone
  przed nowelizacją: CIT/TP i PIT/TP
  po nowelizacji: TP-R – na formularzu elektronicznym
 5. Terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TP-R)
  przed nowelizacją: 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego (termin ten czasowo wydłużono, mocą rozporządzenia, do 9 miesięcy dla dokumentacji za 2017 r.)
  po nowelizacji: 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
 6. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych
  przed nowelizacją: Dla dokumentacji za 2017 r. również, mocą rozporządzenia, termin czasowo wydłużony do 9 miesięcy.
  po nowelizacji: 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego

 

współautor: Joanna Majcherczak

Podsumowując

Ministerstwo Finansów po raz kolejny wprowadziło rewolucję w cenach transferowych. Zmiany mogą zaskakiwać, albowiem ostatnia duża nowelizacja miała miejsce 1 stycznia 2017 r. i dla podatników oznaczała całkowitą zmianę podejścia do zagadnienia związanego ze sporządzeniem dokumentacji.

1 stycznia 2019 r., większość podatników będzie zobligowana do ponownego zweryfikowania swoich obowiązków dokumentacyjnych w ślad znowelizowanych przepisów. Sprawdź już dziś czy od 1 stycznia 2019 r., będziesz zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej!


Kancelaria Mariański Group  służy pomocą na etapie weryfikacji, czy dane transakcje objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym, a także w toku przygotowania kompletnej, prawidłowej dokumentacji cen transferowych. Jest to sprawa, której organy przyglądają się dziś wyjątkowo uważnie, a sprostanie wszystkim wymogom stanowi duże wyzwanie.