kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.05.2015

Tagi:

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

14 maja 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 658)

 

Najważniejszą zmianą jest przyznanie wojewódzkim sądom administracyjnym prawa do merytorycznego orzekania w sprawach skarg na decyzje administracyjne i postanowienia.

Zgodnie z dodanym art. 145a § 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba, że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu.

Przyznano więc sądom prawo nie tylko do wskazania sposobu załatwienia sprawy ale także prawo do wskazania jej rozstrzygnięcia.

 

Na podstawie art. 145a § 2 właściwy organ zawiadamia sąd o wydaniu decyzji lub postanowienia co do którego sąd wskazał sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie w terminie siedmiu dni od ich wydania. Na niewydanie takiej decyzji lub postanowienia można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 

Nowelizacją przyznano również sądom administracyjnym możliwość umorzenia jednocześnie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia podstaw do umorzenia postępowania.

 

Duże zmiany dotyczą również skarg na interpretacje indywidualne. Wprowadzono w art. 57a związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną w przypadku skarg na pisemne interpretacje prawa podatkowego. Kolejną zmianą jest przyznanie sądowi możliwości rozpoznania skargi mimo uchybienia terminowi do wezwania do usunięcia naruszenia prawa jeżeli uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego.

 

Zgodnie z dodanym do art. 176 paragrafem 2 skarga kasacyjna powinna nie tylko czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony ale także zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

 

Ponadto zgodnie ze zmienioną treścią art. 66 w toku sprawy adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi doręczają sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Przepis ten nie dotyczy wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 15 sierpnia 2015 r. Przepisy ustawy zmieniającej wymienione w art. 2 będą miały zastosowanie również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie.