kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.10.2014

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – czy organ zawsze ma rację?

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak np. zajęcie rachunku bankowego czy też wierzytelności przysługującej mu względem kontrahentów. Należy jednak pamiętać, że rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany wyjątkowo i po spełnieniu wyraźnie określonych przesłanek.

 

Przede wszystkim organ musi uprawdopodobnić, że podatek nie zostanie zapłacony oraz wystąpi jedna z poniższych okoliczności:

 

  • względem podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych,
  • podatnik nie posiada odpowiednio wysokiego majątku, na którym można by ustanowić hipotekę lub zastaw (korzystające z pierwszeństwa zaspokojenia) lub
  • podatnik zbywa majątek znacznej wartości lub
  • zbliża się moment upływu terminu przedawnienia (okres do jego upływu jest krótszy niż 3 miesiące.

 

Co istotne przesłanka ogólna i przesłanki szczególne muszą być spełnione łącznie, a organ powinien odpowiednio uzasadnić swoje rozstrzygnięcie. Warto je uważnie przeanalizować, ponieważ nierzadko organy podatkowe ograniczają się do wykazania zaistnienia jedynie przesłanki szczególnej (co jest o tyle łatwo, że są one sformułowane bardzo szeroko – przykładowo nie limituje się przesłanki pierwszej – egzekucja może dotyczyć nawet bardzo niewielkich kwot), bądź też utożsamiają prawdopodobieństwo braku zapłaty podatku ze złożeniem przez podatnika odwołania. Takie działanie jest o tyle błędne, że prowadziłoby do podważenia dwuinstancyjności postępowania i prawa podatnika do dwukrotnego rozpatrzenia jego sprawy.

 

Masz wątpliwości czy powyższe przesłanki zostały spełnione w Twojej sprawie? Zwróć się do profesjonalisty, który zweryfikuje działanie organów i doradzi Ci jak skutecznie zakwestionować postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.