kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.12.2014

Tagi:

Rygor natychmiastowej wykonalności – urzędy nie będą miały już tak łatwo

Mimo że co do zasady decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, możliwe jest nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wskutek tego podatnik może spodziewać się zastosowania środka egzekucyjnego takiego jak np. zajęcie rachunku bankowego czy też wierzytelności przysługującej mu względem kontrahentów. Jeżeli zastosowane środki będą skuteczne, a podatnik został o nich powiadomiony, będzie skutkowało to przerwaniem biegu przedawnienia. Oznacza to, że okres przedawnienia, który wynosi zazwyczaj 5 lat, rozpocznie swój bieg od początku.

 

Należy jednak pamiętać, że rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany wyjątkowo i po spełnieniu wyraźnie określonych przesłanek. Przesłanką, na którą najczęściej powołują się organy jest zbliżający się moment upływu terminu przedawnienia (okres do jego upływu jest krótszy niż 3 miesiące). Przepis ten jest swoistym kołem ratunkowym dla organów podatkowych, które nie są w stanie rozpoznać sprawy przed upływem terminu przedawnienia. Dzieje się to jednak z pogwałceniem praw podatników, ponieważ przedawnienie jest jednym z ustawowych, choć nieefektywnych, sposobów wygasania zobowiązań podatkowych.

 

Praktyka ta ma zostać jednak ukrócona od 1 stycznia 2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP, przewiduje bowiem wykreślenie z Ordynacji podatkowej art. 239b § 1 pkt 4, likwidując tym samym możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym tylko z tego powodu, że okres do upływu terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

 

Proponowana zmiana może przyczynić się do zwiększenia efektywności organów podatkowych, które niejednokrotnie wszczynają postępowania podatkowe dopiero w ostatnim roku trwania przedawnienia podatkowego, mimo iż kontrole podatkowe w niektórych firmach przeprowadzane są każdego roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Odsunięcie w czasie momentu wydania decyzji pozwala obciążyć podatnika odsetkami, które narosły przez okres bierności organu.

 

Wejście zmian w życie nie jest jednak przesądzone. Projekt musi przejść jeszcze drogę legislacyjną, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na temat losów projektu, które będą pojawiać się na blogu kontrolapodatkowa.pl.