kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.04.2020

Tagi: , , ,

Czy jesteś gotowy potwierdzić rynkowość cen transferowych za 2019 r. ?

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana treści oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które  podatnicy będą zobowiązani złożyć już na koniec września .

Przypomnę, iż podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o wypełnieniu powyższego obowiązku, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych istotnie zmieniły treść oświadczenia, jakie podatnicy zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego. Poza potwierdzeniem przygotowania dokumentacji cen transferowych podatnicy po raz pierwszy będą musieli zadeklarować, że w transakcjach stosują ceny rynkowe.

Oświadczenie, składane pod rygorem sankcji karnych skarbowych, nie dotyczy zatem samego faktu sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ale również obejmuje informację, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Kto składa oświadczanie?

 

Oświadczenie musi zostać podpisane przez kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) wraz ze wskazaniem pełnionej przez niego funkcji. W sytuacji gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, do złożenia i podpisania oświadczenia zobowiązana jest każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Podkreślić przy tym należy, iż wykluczona pozostała możliwość złożenia oświadczenia przez pełnomocnika bądź prokurenta.

W praktyce zatem zobowiązanymi do podpisania oświadczenia o cenach transferowych będą członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, w przypadku gdy jest on wieloosobowy – wszyscy jego członkowie. Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego i złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

 

Złożenie fałszywego oświadczenia bardzo ryzykowne

 

W ślad za zmianami przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 ustawodawca zdecydował się również na nowelizację kodeksu karnego skarbowego i wprowadzenie nowego czynu zabronionego: karalne jest niezłożenie informacji o cenach transferowych, złożenie informacji po terminie, a także złożenie nieprawdziwej informacji. Ustawodawca przewidział za ten czyn karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Sankcja za niezłożenia, względnie podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu (m.in. o posiadaniu dokumentacji, w przypadku jej fizycznego braku) jawi się zatem jako bardzo wysoka (maksymalna wysokość: 24.960.960 PLN).

 

Analiza porównywalności (obowiązkowy element dokumentacji) receptą na minimalizację ryzyka

 

Analiza porównawcza (benchmark) stanowiąca od 1 stycznia 2019 r. obowiązkowy element dokumentacji lokalnej polega na zestawieniu wybranych wskaźników rentowności, (np. zwrotu na aktywach, marży na sprzedaży) osiąganych przez podmiot powiązany z wynikami osiąganymi przez najbardziej porównywalne, niezależne podmioty. Następnie, w oparciu o tak przeprowadzone badanie  określa się czy warunki transakcji realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle). Sporządzanie analizy stanowić może skuteczne narzędzie ograniczenia ryzyka podatkowego kwestionowania rynkowości cen transferowych. Niemniej koniecznym staje się zastrzeżenie, iż popełnienie błędów przy jej opracowaniu może podważać rzetelność i wiarygodność procesu porównawczego a w konsekwencji stanowić podstawę do jego zakwestionowania. Od jakości analizy zależeć będzie zatem czy stanowić ona będzie w praktyce podstawę dla dowodzenia rynkowego charakteru transakcji, o którym de facto poświadczyć ma kierownik jednostki w oświadczeniu TP, czy obszar potencjalnego sporu z organem kontroli podatkowej.  

 

Przed złożeniem oświadczenia warto zadać sobie pytanie, czy:

 

– zostały sporządzone wszystkie dokumentacje cen transferowych, w kontekście prawidłowej identyfikacji podmiotów powiązanych oraz szerokiej definicji transakcji kontrolowanej (zwracamy uwagę na obowiązek objęcia dokumentacją m.in. wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu),

– transakcje zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych, a przygotowane analizy porównawcze są rzetelne i kompletne (analizy porównawcza powinna pozostawać zgodna z zasadami 9 kroków, opisanych w Wytycznych OECD),

– zostały zrealizowane obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR w związku z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi (czy oprocentowanie pożyczek mieści się w zakresie tzw. safe harbour)?

Podsumowując

Czy stać Cię na ryzyko? Przygotuj dokumentację i złóż rzetelne oświadczenie.

Wczesne przystąpienie do prac nad dokumentacją cen transferowych za rok 2019 w celu rzetelnego zweryfikowania warunków transakcji ustalanych z podmiotami powiązanymi, powinno w hierarchii obowiązków tzw. sprawozdawczości podatkowej znaleźć się aktualnie na najwyższym poziomie. Zwłaszcza, że termin składania nowego oświadczenia upływa już z końcem września 2020 roku.

Kancelaria Mariański Group  służy pomocą w toku przygotowania kompletnej i rzetelnej dokumentacji cen transferowych. Jest to sprawa, której organy przyglądają się dziś wyjątkowo uważnie, a sprostanie wszystkim wymogom stanowi duże wyzwanie.