kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.11.2019

Tagi: , ,

(Nie)oczekiwane skutki zastosowanie instytucji safe harbour w zakresie cen transferowych & w świetle przepisów MDR.

Raportowaniu MDR podlegają uzgodnienia, w ramach których wykorzystuje się wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów dotyczących cen transferowych. Takim uproszczeniem będzie np. rozwiązanie typu „bezpieczna przystań” (ang. safe harbour) dla pożyczek zawieranych między podmiotami powiązanymi.

Zawarcie tego typu pożyczki,  co do zasady nie powoduje powstania obowiązku w zakresie raportowania schematów podatkowych. Przygotowanie analizy porównawczej lub analizy zgodności – dla potwierdzenia rynkowego charakteru umowy – również. Co zaskakujące, obowiązek ten może powstać w sytuacji, gdy określając warunki finansowania dla podmiotu powiązanego, podatnik zdecyduje się zastosować uproszczenie w zakresie cen transferowych (safe harbour). Uproszczenie dotyczące udzielanych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji.

Przypominam, iż instytucja „safe harbour” stanowi mechanizm, obowiązujący od 1 stycznia 2019r. Polegający na uznaniu za rynkowe ceny w transakcjach spełniających określone przez ustawodawcę warunki. Uproszczone rozwiązania zostały przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji. Pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Skorzystanie przez podatnika z uproszczonych rozwiązań zapewnia podatnikom istotne korzyści:

  • transakcje objęte „safe harbour” nie podlegają obowiązkowi sporządzenia analizy cen transferowych (analizy porównawczej lub analizy zgodności). Koniecznym jest przygotowanie dla nich wyłącznie dokumentacji podstawowej,
  • organy podatkowe odstępują od weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia (mogą jednakże weryfikować, czy transakcja spełnia warunki do objęcia jej mechanizmem safe harbour).

W tym kontekście zastosowanie instytucji safe harbour stanowi istotną korzyść podatkową. Również w rozumieniu przepisów MDR. Niezależnie bowiem od spełnienia głównej korzyści podatkowej, można temu uzgodnieniu przypisać cechę szczególną tj. uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych.

 

Objaśnienia Ministra Finansów potwierdzają obowiązek raportowy

 

W objaśnieniach Ministra Finansów czytamy, iż raportowaniu w ramach MDR podlegają, co do zasady, uzgodnienia, w ramach których wykorzystuje się wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych. Takim uproszczeniem będzie np. rozwiązanie typu „bezpieczna przystań” (ang. safe harbour) dla pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji wprowadzone do podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z początkiem 2019 r. (art. 23s ustawy o PIT i art. 11g ustawy o CIT). Co istotne safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej nie podlega raportowaniu, ponieważ jest to uproszczenie wynikające bezpośrednio z Wytycznych OECD.

Dla powstania obowiązku w zakresie raportowania MDR (identyfikacja schematu podatkowego) koniecznym jest wykorzystanie instytucji safe harbour, na skutek określenia przez strony warunków finansowania, spełniających łącznie wszystkie przesłanki określone przepisami ustawy, w tym m.in. w zakresie stopy bazowej tj. WIBOR 3M +marża 2%.

 

Dwie strony medalu

 

Rozwiązanie safe harbour pozwala ograniczyć formalności związane z dokumentacją cen transferowych, w przypadku zawierania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niemniej decydując się na to rozwiązanie należy liczyć się z obowiązkiem w zakresie przygotowania zgłoszenia MDR. Ci z podatników, którzy tego nie zrobili, powinni liczyć się z ryzykiem wysokich sankcji,  sięgających nawet do 21,6 mln zł.

Podsumowując

W przypadku nieprzekazania informacji MDR, w związku z zastosowaniem uproszczenia safe harbour, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w ustawie kks, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji MDR). Kancelaria Mariański Group udziela pełnego wsparcia w zakresie przygotowanie czynnego żalu oraz gotowego do wysyłki zgłoszenia MDR w formacie XML.