kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

15.12.2016

Tagi:

Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, pojawią się nowe sankcje podatkowe. Będą one miały związek z nierzetelnym rozliczaniem podatku VAT przez podatników oraz z wystawianiem i posługiwaniem się tzw. pustymi fakturami.

 

Ustawodawca w przepisach nowelizujących wprowadził dwie stawki sankcyjne, tj. 30% od stwierdzonej nieprawidłowości wynikającej z faktury oraz 100% od wartości VAT-u w przypadku podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym z tzw. pustych faktur.

 

Nałożenie na podatnika stawki sankcyjnej w wysokości 30% może być podyktowane tym, że podatnik:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

 

Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość obniżenia 30% stawki sankcyjnej do 20%, w przypadku, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik:

 • złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu;
 • złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego.

Ustawodawca zastrzegł również, że 30% stawki sankcyjnej nie stosuje się w przypadku, gdy przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik:

 • złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:
  a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,
  b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;
 • w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 

Z drugiej strony w przypadku posługiwania się przez podatnika fakturami, które:
a) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
b) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
c) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
d) dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego),

wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.

 

Na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, że opisywane przepisy dotyczą jedynie oszustów podatkowych. Jednakże, coraz bardziej agresywna postawa organów podatkowych względem podatników wskazuje, że sankcje w podatku VAT mogą także objąć swym zakresem uczciwych przedsiębiorców. Kontakt z profesjonalistą i rozwaga w trakcie dokonywania działań gospodarczych mogą, zatem uchronić przedsiębiorcę przed dotkliwymi konsekwencjami na gruncie podatku VAT.

 

Zdaniem ustawodawcy przedmiotowe sankcje mają przede wszystkim znaczenie prewencyjne i zmierzają do przekonania podatników, że rzetelne i staranne wypełnienie deklaracji podatkowej leży w ich interesie. Zgodnie, bowiem z koncepcją ministra finansów i rozwoju ujawnienie błędu w deklaracji pociąga za sobą obowiązek zapłacenia ustalonego dodatkowego zobowiązania podatkowego.