kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.03.2016

Tagi:

Seminarium KIDP: „Ordynacja Podatkowa – zmiany 2016” – praktyczne znaczenie nowelizacji dla podatników

W dniu 3 marca 2016 roku w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, przy współpracy z Akademią Doradcy Podatkowego, Redakcją Monitora Podatkowego oraz Wydawnictwem C.H. Beck i Krajową Izbą Doradców Podatkowych odbyło się seminarium “Ordynacja podatkowa – zmiany 2016”. Seminarium prowadzili prawnicy z Kancelarii Mariański Group – adwokat Bartosz Rodak, radca prawny Monika Wolska-Bryńska oraz aplikant adwokacki Kacper Sołoniewicz. W spotkaniu uczestniczyli doradcy podatkowi z całego kraju, na co dzień zajmujący się praktycznymi aspektami stosowania przepisów.

 

 

P1100354

Pierwsza część była poświęcona przede wszystkim zasadzie in dubio pro tributario i aspektowi jej praktycznego stosowania, o czym wielokrotnie wspominaliśmy także na naszym blogu. Kompleksowo omówiono również instytucję pełnomocnictwa, w tym uwzględniając podział na różne rodzaje pełnomocników i sposoby doręczania, jakie wobec danego pełnomocnika będą obowiązywały. Wspominano też o nowych regułach metod ustalania właściwości organów podatkowych po wszczęciu postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Ponadto, szeroko omówiono kwestie odpowiedzialności osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań co do odpowiedzialności spółek osobowych (art. 112 c Ordynacji), zmian w zakresie przesłanek egzoneracyjnych członków zarządu spółek kapitałowych, a także nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności likwidatorów. Ponadto, w tym temacie przypomniano już istniejące, podobne rozwiązania na bazie Kodeksu Spółek Handlowych i ugruntowane poglądy doktryny oraz judykatury w kwestiach, które budziły wątpliwości w praktyce, jak np. możliwość rozszerzenia odpowiedzialności komandytariuszy. Dodatkowo, poddano analizie znowelizowane przepisy dotyczące wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a także wskazano dlaczego nie warto rezygnować z pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty, wskazując na walory płynące z uzyskania takiego uzasadnienia.

 

W drugiej części omówiono zmiany w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających i kontroli podatkowej przez pryzmat nowych uprawnień, jakie dzięki nim uzyskały organy podatkowe. Warto, zatem przytoczyć rozwiązania dotyczące rozszerzenia zakresu czynności sprawdzających, uprawnień organów do samodzielnego korygowania deklaracji i kontroli krzyżowych. Nadto, rozważano także zmiany dotyczące rozszerzenia katalogu sytuacji, w których można wszcząć kontrolę pomimo zakończenia sprawy decyzją ostateczną oraz rozszerzenia katalogu sytuacji, gdzie organ nie musi zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli (o czym szerzej pisaliśmy w relacji ze 120 konferencji podatkowej w temacie zmian w kontroli podatkowej). Poza tym, pochylono się nad kwestią możliwości wcześniejszego wszczęcia kontroli podatkowej na wniosek podatnika, podkreślono nowe rozwiązania, których podstawą jest realizacja przepisów z zakresu informatyzacji administracji państwowej.

 

 

Natomiast, podczas dyskusji tematem wiodącym była kwestia pełnomocnictw, a zwłaszcza zasady wypełniania już funkcjonującego wzoru pełnomocnictwa szczególnego i zróżnicowanych praktyk urzędów w tym zakresie. Trzeba  podkreślić, że odpis pełnomocnictwa szczególnego może być uwierzytelniony tylko przez tzw. profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę pranego lub doradcę podatkowego) i w związku z tym  taki pełnomocnik ma obowiązek podać w przedmiotowym formularzu swój adres elektroniczny. Zatem sposób doręczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dla niego jako adresata pism organu zdeterminowany przez znowelizowane przepisy, a zasadniczo doręczenie drogą tradycyjną będzie w takim przypadku  miało miejsce z powodu wystąpienia przeszkód technicznych albo jeżeli doręczenie następuje w siedzibie organu. W tym zakresie wśród uczestników seminarium wyłonił się postulat, iż uzasadnienie dokonania doręczenia drogą pocztową, z racjonalnego punktu widzenia powinno być wskazane pisemnie wraz z dokonaniem takiego doręczenia.

 

 

W kolejnych wpisach poświęcimy uwagę zagadnieniom dotyczącym odpowiedzialności osób trzecich, wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz czynności sprawdzających.

 

 

Wobec interdyscyplinarności wskazanych kwestii, a także ich praktycznego wpływu na prawa podatników, zachęcamy Państwa do śledzenia również kolejnych wpisów, które ukażą się w związku z podsumowaniem wymienionych bloków tematycznych niniejszego seminarium.