kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.10.2018

Tagi:

Skarga na czynność egzekucyjną

Ustawodawca mając na względzie represyjny charakter przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji przewidział dla zobowiązanego szereg środków ochrony prawnej jego interesów. Oprócz ostatnio opisywanych zarzutów przeciwegzekucyjnych, zobowiązany, na podstawie art. 54 u.p.e.a. może wnieść skargę na czynność egzekucyjną.

 

Charakter zarzutów

 

Zgodnie z w/w przepisem zobowiązanemu przysługuje skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego lub egzekutora. Co istotne prawo do złożenia skargi na czynność egzekucyjną organu ograniczać się musi jedynie do określonych, faktycznych działań organu egzekucyjnego. W skardze można  więc podnosić wyłącznie okoliczności, które związane są ściśle z daną czynnością, a które naruszają formę i zasady dokonywania tej czynności.

W ramach skargi na czynność egzekucyjną można formułować jedynie zarzuty formalnoprawne, odnoszące się do prawidłowości postępowania organu egzekucyjnego lub egzekutora przez pryzmat przepisów regulujących sposób i formę dokonywania tychże czynności egzekucyjnych. Nie jest zatem możliwe w trybie tego środka prawnego podnoszenie zarzutów, które są podstawą do wniesienia innego środka zaskarżenia służącego ochronie praw zobowiązanego, jak np. zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Termin do wniesienia skargi

 

Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się co do zasady w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej. Odnoszą powyższe do siedmiodniowego terminu na wniesienie zarzutów przeciwegzekucyjnych należy zaznaczyć, że orzecznictwo sądowoadministracyjne jednoznacznie stwierdza, iż nie jest dopuszczalne podnoszenie w skardze na czynności egzekucyjne okoliczności stanowiących podstawy zarzutów wskazane w art. 33 § 1 u.p.e.a., również po upływie terminu do wniesienia zarzutów. Powyższe jest o tyle istotne, że zawiadomienie zobowiązanego o czynności egzekucyjnej jest najczęściej zbieżne w czasie z doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego, co inicjuje bieg terminu do wniesienia przez niego zarzutów.

 

Cel wniesienia skargi

 

Podmiot wnoszący skargę na czynność egzekucyjną powinien mieć na uwadze to jaki cel może osiągnąć skutecznym wniesieniem tego środka ochronnego. W przypadku bowiem uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny:

– uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub

– usuwa stwierdzone wady czynności.

 

Skutek skargi dla toku postępowania egzekucyjnego

 

Należy przy tym wszystkim mieć na względzie, iż wniesienie skargi na czynność egzekucyjną, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Podsumowując

Kierując skargę na czynność egzekucyjną do właściwego organu należy pamiętać o obowiązującej w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji zasadzie niekonkurencyjności środków prawnych. Skuteczne wniesienia takiej skargi nie może więc dotyczyć okoliczności podlegających ocenie w postępowaniu dotyczącym choćby zarzutów. Powyższe, choć oczywiste jest niezwykle często popełnianym błędem przez autorów skargi na czynność egzekucyjną. Z kolei błąd taki może przesłonić organowi rozpatrującemu skargę, faktycznie zaistniałe uchybienia, których dopuścił się organ egzekucyjny, a z kolei ich właściwe wyeksponowanie mogłoby doprowadzić do pożądanego skutku w postaci uchylenia kwestionowanej czynności.