kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.10.2019

Tagi:

Jak ustalać stawkę VAT od listopada 2019 r.? 

Już 1 listopada w życie wejdzie ustawa z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach, dotyczących nowej matrycy stawek VAT. Nie oznacza to jednak, że już w 2019 r. trzeba będzie stosować nowe zasady klasyfikacji towarów i usług dla celów tego podatku.

 

Jak jest teraz?

 

Na mocy aktualnych wciąż przepisów podatnicy dokonują klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT zgodnie z normami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Towary i usługi podlegają stawce obniżonej 8% lub 5% VAT, jeśli mogą zostać przyporządkowane do jednej z pozycji wskazanych odpowiednio w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Przy czym, powołane tam klasyfikacje odnoszą się do wersji PKWiU 2008. 

 

Jak ustalać stawki VAT w okresie przejściowym?

 

Od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. w mocy pozostaną obecne zasady ustalania obniżonej stawki 5% lub 8%. Zasady, które wynikają z ustawy o VAT (por. art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej). W okresie tym podatnicy powinni więc stosować w większości dotychczasowe regulacje. Odnosi się to m.in. do treści załączników do ww. ustawy: nr 3, z wyłączeniem poz. 72–75 i nr 10, z wyłączeniem poz. 32–35. Wyjątek dotyczy zatem gł. dostaw książek, gazet, dzienników i czasopism.

 

Która wersja PKWiU będzie wiążąca w okresie od stycznia do marca 2020?

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2018 r. pozwala na stosowanie PKWiU 2008 dla celów VAT do 31 grudnia 2019 r. Brak jest zatem wątpliwości, że do końca 2019 r. podatnicy VAT powinni uwzględniać normy PKWiU 2008 przy klasyfikacji towarów i usług. Co jednak z okresem późniejszym? Jak można wnioskować, jednym z założeń nowelizacji było wydłużenie stosowania aktualnych zasad ustalania preferencyjnych stawek VAT aż do marca 2020 r. Wszak załączniki nr 3 i nr 10 mają być stosowane w niezmienionym kształcie w okresie przejściowym. Wydaje się zatem, że od stycznia do marca 2020 r. klasyfikacji towarów i usług należałoby, zgodnie z intencją ustawodawcy, dokonywać w tym zakresie również w oparciu o kody PKWiU 2008 (a nie PKWiU 2015). Niemniej, ww. nieścisłość legislacyjna powinna zostać wyeliminowana do końca roku.

 

Co się zmieni w kwietniu 2020 roku?

 

Na mocy ustawy zmieniającej od kwietnia 2020 r. towary będą identyfikowane zgodnie z kodami CN (Nomenklatury Scalonej), względnie PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Usługi natomiast – według norm PKWiU 2015. Po 31 marca przyszłego roku należy odwoływać się również do zmienionej treści załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, które zostały zaadaptowane do wymagań wynikających z ww. klasyfikacji towarów i usług.

Podsumowując

Samo odejście od starych kluczy identyfikacji towarów i usług na potrzeby ustalenia wysokości opodatkowania w VAT stanowi krok w dobrą stronę. Wcześniej już podnoszono, że PKWiU 2015 mająca zastosowanie do usług od kwietnia 2020 r. jest prostsza w interpretacji (wydano do niej szerokie wyjaśnienia). Tak samo odniesienie kodów CN do towarów powinno stanowić ułatwienie dla podatników określających stawkę podatku. Nie całkiem jednak zadbano o ujednolicenie zasad klasyfikacji towarów w ramach samej ustawy o VAT, jak również względem reguł opodatkowania CIT i PIT.

Trzeba bowiem zauważyć, że w załączniku nr 15 istotnym dla dostaw objętych mechanizmem podzielonej płatności i solidarną odpowiedzialnością (wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.) w dalszym ciągu dla identyfikacji towarów wiążące będą klasyfikacje PKWiU. Co również istotne, od stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania CIT i PIT stosowane będą najprawdopodobniej klasyfikacje PKWiU 2015 – tak dla towarów, jak i usług (obecnie trwają prace legislacyjne w tym zakresie). Trudno zatem mówić o usprawnieniu w stosowaniu regulacji dla podatników, skoro w dalszym ciągu będą musieli odwoływać się do różnych klasyfikacji dla tych samych towarów.