kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.12.2019

Tagi:

Wyrok TSUE. Szansa na wznowienie postępowań dotyczących zwrotu lub odliczenia VAT zakończonych prawomocną decyzją.

W dniu 16 grudnia 2019 r. opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie węgierskiej spółki Glencore C-189/18 dotyczący zgodności z prawem Unii Europejskiej wykorzystania dowodów zebranych w postępowaniach podatkowych bądź karnych prowadzonych w sprawach kontrahentów podatnika.

 

Treść wyroku

 

Sprawa dotyczyła weryfikacji prawa do odliczenia VAT przez podatnika. W decyzjach organ uznał, że spółka Glencore bezprawnie odliczyła VAT – według niego wiedziała ona, że transakcje, które przeprowadziła ze swoimi dostawcami, stanowiły elementy oszustwa związanego z podatkiem VAT. Urzędnicy skorzystali z materiału dowodowego w sprawie karnej przeciwko dostawcom Glencore. Nie udostępnili go Spółce w całości, przez co mogła zapoznać się z nimi tylko w części, w której organ uznał to za stosowne.

TSUE uznał wprawdzie, że organy podatkowe mogą korzystać z dowodów zebranych w innych sprawach, ale istotnym ograniczeniem jest prawo do obrony zawarte w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej zmusza do zapewnienia podatnikowi możliwości zapoznania się ze wszystkimi dowodami. Nakazał on organom, aby przed wydaniem decyzji udostępniły podatnikowi wszystkie akta postępowania, w tym również te, na podstawie których wydano decyzję wobec jego kontrahentów.

 

Wpływ na polskiego podatnika

 

Orzeczenie TSUE ogranicza możliwość wykorzystywania przeciwko podatnikowi dowodów zebranych przez organy podatkowe w sprawach innych podatników. Do tej pory organy włączały materiał dowodowy w sposób wybiórczy oraz (najczęściej) celowo niekorzystny dla podatnika. Taka praktyka uniemożliwiała w większości przypadków skuteczne ustosunkowanie się do nich. Ponadto należy zwrócić uwagę, że podatnik, jako niebędący stroną postępowań wobec innych podmiotów, nie miał żadnej możliwości wypowiedzenia się w tamtych sprawach, przedstawiania dowodów ani podnoszenia zarzutów. Powszechną praktyką jest również przedstawianie części materiału dowodowego zebranego w innej sprawie w postaci streszczenia a podatnik ma jedynie możliwość częściowego zapoznania się z aktami sprawy. Akta te udostępniane są nieraz według kryteriów przyjętych przez organ, nad którymi nie ma żadnej kontroli.

Jeżeli w danym postępowaniu podatnik nie mógł zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma on prawo do powołania się na wyrok w sprawie Glencor. Przedsiębiorcy, wobec których wydana została prawomocna decyzja dotycząca zwrotu lub odliczenia w podatku od towarów i usług mogą mieć szansę na wznowienie postępowań. 

 

Podstawa wznowienia

 

Podstawę prawną wznowienia postępowania podatkowego stanowi art. 240 §1 pkt. 11) Ordynacji Podatkowej, który daje podatnikowi taką możliwość, w sytuacji, gdy orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji.

 

Termin

 

Niestety przedsiębiorca nie ma nieograniczonego czasu na złożenie stosownego wniosku. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 241 §2 pkt. 2) do wznowienia postępowania konieczne jest żądanie strony złożone w ciągu miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nastąpiło to 16 grudnia 2019 r. i od tego dnia biegnie nieprzekraczalny miesięczny termin. Co istotne, jeżeli wniosek został złożony przed publikacją wyroku to organy podatkowe odmówią wznowienia postępowania.  

Podsumowując

Nie ulega wątpliwości, że orzeczenie jest nie tylko przełomowe, ale daje również podatnikom realną szansę na ponowną rewizję decyzji wydanych w postępowaniach prowadzonych w ich sprawach. Co ważne od 16 grudnia 2019 r. płynie miesięczny termin na złożenie odpowiedniego wniosku, po przekroczeniu którego nie będzie można wznowić postępowania. Ze względu na to, że akta spraw podatkowych często są obszerne  i wymagające długiej analizy, bądź też w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zasadności wniosku, należy jak najszybciej skonsultować się z profesjonalistą.

Kancelaria Mariański Group służy pomocą w ocenie czy dane postępowanie spełnia przesłanki wznowienia, przygotowania wniosku oraz w reprezentowaniu Państwa przed organami podatkowymi.