kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

22.11.2016

Tagi: ,

Szkolenie „Jak przygotować się do kontroli? – Branża medyczna po raz pierwszy w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej”

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Jeden z jego paneli poświęcony był warsztatom: „Jak przygotować się do kontroli? – Branża Medyczna po raz pierwszy w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej”. Szkolenie prowadziła radca prawny Monika Wolska-Bryńska z Departamentu Kontroli Podatkowych z Kancelarii Mariański Group.

 

 

davWstęp dotyczył Krajowego Planu Działania Administracji na 2016 r. Wskazano cel planu i scharakteryzowano hierarchię podobszarów ryzyka. Następnie, omówiono obszary ryzyka w branży medycznej oraz najczęściej identyfikowane w niej błędy podatkowe, z odwołaniem się do przykładów z praktyki. Kolejnym zagadnieniem była kwestia dochodów nieujawnionych oraz źródeł wiedzy organu o majątku podatnika. Kluczowym tematem były podstawy prawne do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących, a także odpowiedzialność karno-skarbowa. Wykład zakończono omawiając zasady wnoszenia sprzeciwu oraz zastrzeżeń do protokołu kontroli. Ponadto, zwrócono uwagę słuchaczy na możliwość ustanowienia przez podatnika pełnomocnika ogólnego, która to instytucja funkcjonuje od 1 lipca 2016 roku, a także omówiono zmiany w zakresie udzielania pełnomocnictw.

 

 

W kontekście zaś samej branży medycznej, warto wskazać, iż zgodnie z ww. planem obejmuje ona następujące podobszary, które winny być szczególnie przez organy kontrolowane:

 • Porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy;
 • Praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną;
 • Praktyka pielęgniarek i położnych;
 • Działalność paramedyczna;
 • Działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Natomiast, w zakresie błędów podatkowych najczęściej identyfikowanych w tej branży w poprzednich latach, należy wymienić:

 • Niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku;
 • Ewidencjonowanie w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 • Odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia;
 • Ryzyko nienaliczania i nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób zatrudnionych, w tym zatrudnienie „na czarno”;
 • Niewywiązywanie się z obowiązku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym;
 • Niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur;
 • Dokonywanie czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej;
 • Nieterminowe uiszczanie należności podatkowych;
 • Nieskładanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą;
 • Odliczanie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • Nieprawidłowe ustalanie odpisów amortyzacyjnych;
 • Dokonywanie czynności sprzedaży bez wystawiania faktur.

 

 

Należy, podkreślić iż branża ta po raz pierwszy została zakwalifikowana do listy tzw. wrażliwych branż, co oznacza zintensyfikowanie działań organów w jej obszarze. Warto, więc zapoznać się z podstawowymi zasadami kontroli oraz obowiązkami podatników, jakie się z nią łączą. Zapraszamy, więc na nasze kolejne wykłady z tego cyklu, m.in. w Łodzi 8 grudnia 2016 roku.