kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

24.11.2015

Tagi:

Tajemnica zawodowa – dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Profesjonalnego pełnomocnika od pozostałych pełnomocników odróżnia nie tylko potwierdzona wpisem na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych wiedza merytoryczna i przygotowanie do wykonywania zawodu ale także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Doradca podatkowy, adwokat, radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie uzyskane informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego profesjonalny pełnomocnik wykonywał czynności zawodowe. Obowiązek ten zawodowej obowiązuje nawet w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu.

 

Ponadto doradca podatkowy, adwokat, radca prawny nie może być przesłuchany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba że został zwolniony z tego obowiązku przez sąd. Obowiązek ten może zostać uchylony przez sąd w drodze postanowienia tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

 

Zakres tajemnicy zawodowej obejmuje przede wszystkim:
– Wszelkie zapoznane w związku bądź przy okazji wykonywania zawodu fakty i informacje uzyskane: od klientów, od organów wymiaru sprawiedliwości, od organów administracji publicznej, świadków, osób trzecich, otrzymane: ustanie lub w postaci dokumentu,
– Zakaz ich ujawniania publicznie lub prywatnie,
– Zakaz ich ujawniania w jakiejkolwiek formie pośrednio lub bezpośrednio,
– Zakaz przesłuchania doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego na okoliczności objęte tajemnica zawodową.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jednak informacji udostępnionych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Tylko korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na pełną ochronę praw i interesów klienta.