kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.04.2019

Tagi: ,

Rząd wycofuje się z „testu przedsiębiorcy”… Ale czy na pewno?

W opublikowanym niedawno Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022 Ministerstwo Finansów przedstawiło koncepcję wprowadzenia tzw. „testu przedsiębiorcy”. Przewidziano w nim wprowadzenie rozwiązania, którego celem jest ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. 

 

“Test przedsiębiorcy” – koncepcja

 

Resort wyjaśnił, że obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów. Przepisy te nie dają jednak pewności, że korzystne rozwiązania stosowane będą jedynie do dochodów, osiągniętych w związku z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą.

W celu ograniczenia skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, rząd planował wprowadzenie zmian w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającym warunki, których łączne spełnienie uniemożliwia uznanie podejmowanych czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zdaniem resortu dzisiejsze brzmienie przepisu nie zastrzega możliwości wykorzystywania korzystnych rozwiązań podatkowych, takich jak np. 19% podatek liniowy, wyłącznie dla osób faktycznie prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zdumienie & sprzeciw przedsiębiorców

 


Powyższa koncepcja wywołała burzę w środowisku biznesowym. Wyraźny sprzeciw wyraziła także Minister Przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz wskazując, że system podatkowy wymaga wypracowania zasady egzekwowania obecnie obowiązującego prawa, a nie wprowadzania kolejnych obostrzeń.

 

Zgodnie z dzisiejszym brzmieniem art. 5b ww. ustawy – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Jadwiga Emilewicz podczas posiedzenia rządu zauważyła, że powyższy przepis formułuje wystarczające ograniczenia w zakresie tak zwanego samozatrudnienia. Ministerstwo Finansów w konsekwencji zobowiązane zostało do wycofania się z projektu i użycia dostępnych instrumentów do egzekwowania obowiązującego prawa. Idea weryfikacji dzisiejszych przedsiębiorców nie znika zatem z planów resortu finansów. Zmieni się jedynie sposób jej realizacji.

 

W Wieloletnim Planie Finansowym zapisano, że dzięki wprowadzeniu „testu przedsiębiorcy” budżet zyska nawet 1,247 mld zł rocznie. Wyrażony sprzeciw spowodował zatem, że Ministerstwo Finansów musi podjąć inne środki w celu weryfikacji przedsiębiorców i osiągnięcia zaplanowanych wpływów budżetowych. Samozatrudnieni oraz podmioty ich „zatrudniające” mogą zatem wciąż spodziewać się w najbliższym okresie fali kontroli ze strony organów administracji publicznej.