kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.05.2020

Tagi: ,

TP-R. Nowy wymiar raportowania cen transferowych. Czy jesteś gotowy sprostać nowym obowiązkom?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie cen transferowych nie tylko zmodyfikowały zakres dokumentacji podatkowej, wprowadziły obowiązkowe przygotowywanie analiz danych porównawczych, ale również wdrożyły nowoczesny system raportowania danych.

Od stycznia 2019 r. podmioty powiązane mają obowiązek składania nowych informacji o cenach transferowych. Druki TP-R zastąpiły dotychczas obowiązujące formularze PIT/TP i CIT/TP. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia w sprawie TP-R, szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji o cenach transferowych posłużyć ma m.in. analizie ryzyka zaniżenia dochodu, a w konsekwencji precyzyjnemu typowaniu podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych.

 

Czy jesteś zobowiązany do raportowania na formularzu TP-R?

 

Do składania informacji o cenach transferowych w drodze elektronicznego formularza TP-R są zobligowane zarówno podmioty powiązane zawierające transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej, jak i podmioty powiązane, które zawierają krajowe transakcje zwolnione z obowiązku przygotowania dokumentacji na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. Wskazać przy tym należy, iż w odniesieniu do podmiotów zwolnionych obowiązek raportowy powstanie jeżeli transakcja krajowa przekroczy wskazane w ustawie progi dokumentacyjne, tj.:

– 10  mln zł dla transakcji towarowych oraz finansowych,

– 2  mln zł dla transakcji usługowych i innych.

 

Kiedy i jak raportować?

 

Informacja o cenach transferowych przekazywana jest Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy muszą  zatem złożyć po raz pierwszy TP-R za 2019 rok w terminie do końca września 2020 roku. 

Nowa forma raportowania o cenach transferowych TP-R składana jest drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad strukturami logicznymi informacji o cenach transferowych (TP-R), które są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/struktury-tpr.  Opublikowane wzory mogą być stosowane od 30 marca 2020 r.

 

Jakie dane prezentowane są w nowym TP-R?

 

Sprostanie obowiązkom raportowym w zakresie TP-R będzie wymagało od podatników większego nakładu administracyjnego względem uprzednio składanego formularza CIT/TP lub PIT/TP. Raportowanie jest dużo dokładniejsze, gdyż podatnik sporządzający dokumentację lokalną musi m.in. szczegółowo zaprezentować wyniki analiz porównawczych cen transferowych, w tym wskazać metodę, którą zastosował do weryfikacji rynkowości cen.

Za pośrednictwem informacji  TP-R podatnik zobowiązany jest przekazać:

  • ogólne dane finansowe obejmujące rentowność całości działalności podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników rentowności,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, obejmujące m.in. dane o dokonanych korektach cen transferowych.

Wysokie sankcje

 

W ślad za zmianami przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zdecydował się również na nowelizację kodeksu karnego skarbowego i wprowadzenie nowego czynu zabronionego: karalne jest niezłożenie informacji o cenach transferowych, złożenie informacji po terminie, a także złożenie nieprawdziwej informacji. Ustawodawca przewidział za ten czyn karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Sankcja jawi się zatem jako bardzo wysoka i może wynieść maksymalnie 24 960 960 zł.

 

Jak sprostać nowym wymogom?

 

Docelowo, w zamyśle ustawodawcy, elektroniczna informacja o cenach transferowych miała uprościć raportowanie na skutek m.in. ścisłego powiązania prezentowanych danych ze sporządzaną dokumentacją cen transferowych. Nic bardziej mylnego. Realizacja nowych obowiązków jak się okazuje jest bardzo pracochłonna, co wynika m.in. z konieczności syntetycznego przedstawienie wyników przeprowadzanych analiz porównawczych dla każdej transakcji. Podatnicy muszą liczyć się  zatem ze zwiększonym nakładem pracy przy realizacji nowych wymogów administracyjnych. 

Wypełnianie obowiązków raportowych w zakresie TP-R powinno być poparte szczegółową analizą rzetelności przeprowadzonych analiz porównawczych oraz wykorzystanych metod weryfikacji cen transferowych. Od jakości analizy oraz zaprezentowanych danych w informacji o cenach zależeć będzie, czy podatnik znajdzie się na celowniku organu podatkowego do objęcia kontrolą podatkową.

Podsumowując

Tematyka cen transferowych, ale również szeroko rozumianej kontroli podatku dochodowego od osób prawnych, była przez lata niedoceniana przez administrację podatkową, skupioną głównie na zwalczaniu wyłudzeń VAT. Ceny transferowe pojawiały się w kontrolach stosunkowo rzadko. Aktualnie należy zmierzyć się z nową rzeczywistością. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie administracji obszarem cen transferowych, zauważalny wzrost kompetencji kontrolujących oraz narzędzi analitycznych w postaci m.in. informacji TP-R, należy oczekiwać istotnego wzrostu skutecznych postępowań kontrolnych.

Kancelaria Mariański Group służy pomocą w toku przygotowania kompletnej i rzetelnej dokumentacji cen transferowych oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych w tym m.in. w postaci informacji TP-R. Jest to sprawa, której organy przyglądają się dziś wyjątkowo uważnie, a sprostanie wszystkim wymogom stanowi duże wyzwanie. Przygotowanie się do raportowania i odpowiednie zaplanowanie procesów należy zaś potraktować priorytetowo, aby realizacja obowiązku nie przysporzył szeregu problemów w przyszłości.