kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.03.2019

Tagi: , , ,

TP | SAFE HARBOUR

TP | SAFE HARBOUR. Od nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych upłynęło już trochę czasu, jednak warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2019 r. mechanizm safe harbour dotyczy również pożyczek.

Zgodnie bowiem treścią z  art. 11g ustawy o CIT mechanizm ten obejmuje obecnie zarówno usługi o niskiej wartości, jak i pożyczki. Ustawodawca wprowadził jednak szereg warunków, które muszą być spełnione, by podatnik mógł skorzystać z tego uproszenia. Spełnienie wskazanych warunków oznacza, że organy podatkowe odstąpią od weryfikacji rynkowego charakteru oprocentowania danych transakcji finansowych. Podatnik natomiast nie będzie zobowiązany do przygotowania dla nich analizy porównawczej.

Jednym z ww. warunków jest ustalenie wysokości oprocentowania pożyczek, kredytów czy kosztów emisji obligacji na określonym poziomie. Wysokość ta ustalana winna być w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, które to wartości mają być, nie rzadziej niż raz do roku, określane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Pierwsze takie obwieszczenie wydano 21 grudnia 2018 r.  W jego treści określono rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek oraz  dopuszczalną wysokość marży:

 

rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

 

  • w złotych – stanowi WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzy-miesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym,
  • w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
  • w euro – stanowi EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzy-miesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym,
  • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
  • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie;

 

marża:

 

  • wynosi 2 punkty procentowe,
  • stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości dwóch punktów procentowych, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej dla pożyczek jest mniejsza od zera

– i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy. 

W  uzasadnieniu do obwieszczenia podkreślono, iż wysokość oprocentowania ma zastosowanie wyłącznie do transakcji kontrolowanych, które decyzją podatnika zostają włączone do reżimu safe harbour. Stosowanie tego uproszczenia nie ma bowiem charakteru obligatoryjnego, lecz zależy od woli podatnika.

 

UWAGA:

 

W obwieszczeniu wskazano, iż w przypadku transakcji nieobjętych rozwiązaniem safe harbour wysokość oprocentowania wskazana w obwieszczeniu nie może stanowić punktu odniesienia ani dla podatnika ani dla organu w zakresie ustalenia rynkowej wysokości oprocentowania. Oprocentowanie to jest bowiem jedynie pewnym uproszczeniem, którego nie należy bezpośrednio utożsamiać z ceną rynkową.

Podsumowując

Rozwiązanie to pozwoli ograniczyć formalności związane z dokumentacją TP, w przypadku zawierania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi i obniżyć koszty takiego przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od skorzystania z omawianego uproszczenia, organy podatkowe będą wciąż mogły dokonywać oceny rynkowości transakcji w oparciu o art. 11c ust. 4 ustawy o CIT. Artykuł ten przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. reklasyfikacji transakcji.  W przypadku pożyczek, reklasyfikacja może polegać na uznaniu, iż niezależny podmiot w danych okolicznościach  nie udzieliłby finansowania w formie pożyczki, lecz zastosował rozwiązanie alternatywne, np. w postaci podwyższenia kapitału zakładowego.