kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.05.2017

Tagi:

Uchwała NSA II FPS 1/17 – Spółka jawna nie jest spółką kapitałową na gruncie PCC

Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. odpowiedział w poszerzonym 7 osobowym składzie na pytanie: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegały, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną, a w konsekwencji czy zastosowanie do tych operacji znajdował również art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a tej ustawy?”.

Z podjętej w tym zakresie uchwały wynika, iż: w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.

Uchwała ta będzie miała szereg konsekwencji także w odniesieniu do przekształceń innego rodzaju spółek handlowych. Uchwała NSA w tym zakresie potwierdza przyjętą w ostatnim czasie przez NSA postawę, która koncentruje się na odmawianiu spółkom osobowym w rozumieniu KSH przymiotu spółek kapitałowych na potrzeby PCC. Dla przykładu argumentacja NSA w zakresie charakteru spółki komandytowej dla potrzeb PCC, zmierza do tego, że polski ustawodawca skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy nr 69/335 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i wskazał dla potrzeb naliczenia podatku kapitałowego, że spółka komandytowa nie jest uznawana za spółkę kapitałową definiując ją jako spółkę osobową, a tym samym wyłączył opodatkowanie tejże spółki z regulacji dyrektywy nr 69/335. W związku z podjętą uchwałą, zasadne jest prezentowane już wcześniej stanowisko NSA, iż art. 4 dyrektywy nr 69/335 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału określa przedmiotowy zakres zastosowania przepisów, w przeciwieństwie do art. 3, który określa podmiotowy zakres zastosowania przepisów tej dyrektywy. Przepisy dyrektywy stanowią bowiem, że operacja przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej nie obejmuje operacji utworzenia spółki kapitałowej w rozumieniu art. 4 ust. 1a dyrektywy. A to oznacza, że taki typ operacji (transakcji) jest wyłączony z regulacji dyrektywy.