kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.03.2019

Tagi: ,

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. – wyjaśnienia MF

11 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw podatnikom opublikowało komunikat, w którym objaśniło jak ujmować korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r., a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. pozostawiały wątpliwości w zakresie prawidłowej ich interpretacji.

 

Korekty cen transferowych

 

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, wprowadzone zostały przepisy szczególne dotyczące zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych (ang. transfer pricing compensating adjustments).

Krajowe regulacje nie zawierały dotychczas definicji korekty zysków dla cen transferowych. Nie zawierały również terminów, w których powinny one zostać sporządzone. Przedsiębiorcy posiłkowali się wytycznymi OECD w tym zakresie. Niemniej jednak, dla podatników często problematyczne okazywało się rozstrzygnięcie, w jakim momencie powinni oni ująć taką korektę w swoich księgach rachunkowych.

Moment ujęcia faktury korygującej (dokumentu korygującego) po stronie przychodów uzależniony był od okoliczności, jakich dotyczyła ta faktura (dokument). Korekty inne niż wynikające z błędu lub oczywistej omyłki były co do zasady ujmowane na bieżąco. Korekty będące wynikiem pomyłki przyporządkowane wstecznie do okresu, którego dotyczyły, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego, wynikającego z faktury pierwotnej.

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoznawania korekt cen transferowych. Zakładają one ujmowanie korekty w roku podatkowym, w którym realizowana jest korygowana transakcja (po spełnieniu określonych warunków wskazanych w art. 11e ustawy CIT) . W związku z powyższym, podatnicy mieli uzasadnione wątpliwości, które przepisy należy zastosować do korekt dotyczących roku 2018, ale wystawionych już w roku 2019. Przepisy obowiązujące do końca 2018 r, czy też znowelizowane z dniem 1 stycznia 2019 r.?

 

Korekta 2018 roku na starych zasadach

 

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Nowowprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r.

 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż powyższe wynika wprost z art. 26 ust. 1 ustawy zmieniającej, który stanowi, że zmienione przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

A contrario korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Podsumowując

Przyjęte rozwiązania w zakresie dopuszczalności dokonywania korekt zmniejszających przychody lub zwiększających koszty nie ograniczają możliwości kontroli zasadności dokonanej przez podatnika korekty przez organy podatkowe po zakończeniu roku. Podmiot decydujący się na skorzystanie z uprawnień w zakresie korygowania cen transferowych powinien zatem zweryfikować czy wszystkie przesłanki umożlwiającej dokonanie skutecznej i prawidłowej korekty cen transferowych zostały po jego stronie spełnione. W tym zakresie polecamy kontakt z naszymi ekspertami, którzy udzielą kompleksowego wsparcia w ramach analizowanego procesu.