kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.07.2018

Tagi: ,

Spółka przekształcona może skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych.

Spółka przekształcona może skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2018 r. (sygn. I FSK 726/16) potwierdził, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych.

Przedmiot sporu

Przedmiotem sporu była możliwość skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ulga ta pozwala podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej na odliczenie od podatku kwoty wydanej na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% ceny jej zakupu. Odliczenie nie może jednak przekraczać kwoty 700 zł za każdą z zakupionych kas. 

W ocenie MF jednoosobowa spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma prawa do skorzystania z ww. ulgi. Powyższe stanowisko Minister Finansów uzasadnił faktem, iż w sprawie będącej przedmiotem wydania interpretacji  podatkowej  nie doszło do likwidacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Doszło do procesu zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, a więc podmiot ten powinien być traktowany jakby to był ten sam podatnik. Tym samym w ocenie Ministra spółka „przejęła” istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W tym wypadku nie ma praw do ulgi. Z powyższym stanowiskiem zgodził się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. I SA/Ke 686/15).

Co orzekł NSA?

Po rozpoznaniu skargi NSA uznał ją za zasadną i uchylił wyrok sądu I instancji oraz zaskarżoną interpretację indywidualną. NSA wskazał,  z wykładni art. 93a § 4 w związku z art. 112b Ordynacji podatkowej wynika, iż jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast odpowiedzialność osoby trzeciej za zaległości podatkowe nie oznacza wstąpienia w obowiązki osoby fizycznej. Te regulacje mają uzasadnienie. Bowiem osoba fizyczna, mimo przekształcenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nadal istnieje i jest podatnikiem. Również w podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania innych czynności.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż skoro w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółka kapitałową, spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących to brak podstaw prawnych dla odmowy przyznania spółce przekształconej ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.  

Podsumowując

Na marginesie należy dodać, iż organ podatkowy wydając omówioną powyżej interpretację podatkową pominął fakt, iż fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru NIP do pamięci fiskalnej. Oznacza to, że z danej kasy może korzystać konkretny podatnik posiadający konkretny nr NIP.
W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia nie przechodzi numer NIP – jest on bowiem przypisany do danej osoby fizycznej. Tym samym spółka nie może posługiwać się kasami fiskalnymi należącymi do przedsiębiorcy.