kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.08.2017

Tagi:

Umowa użyczenia dla najbliższych wolna od PIT-u

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania umowy użyczenia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (Sygnatura 0111-KDIB2-2.4011.131.2017.2.IN Data 27 lipca 2017 r.) .

 

Wnioskodawca przedstawił stan przyszły, według którego zawrze z rodzicami umowę użyczenia gruntu na czas nieokreślony, nieodpłatnie, na którym planuje wybudować dom jednorodzinny. Wszystkie ciężary, koszty utrzymania i eksploatacji miał ponosić wnioskodawca, zarówno na etapie budowania domu, jak i już później, gdy miał w nim mieszkać. Wniosek zawierał pytania: 1) czy powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego po którejś ze stron? 2) czy można mówić o powstaniu nieodpłatnego świadczenia na rzecz rodziców w rozumieniu art. 11 ustawy PIT? 3) czy fakt zawarcia umowy użyczenia trzeba zgłaszać organowi podatkowemu?

 

W pierwszej kwestii, Dyrektor KIS-u przychylił się do stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę, że przychód osiągnięty przez wnioskodawcę, wynikający z zawartej z rodzicami umowy użyczenia gruntu będzie zwolniony z opodatkowania PIT-em. Organ doszedł do takich wniosków analizując przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy użyczenia, jak również to, że wstępni zaliczają się do I grupy podatkowej (na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn), a zatem wartość omawianego świadczenia podlega zwolnieniu z opodatkowania na gruncie PIT-u.

 

W aspekcie kolejnej kwestii, Organ słusznie wskazał, iż brak jest legalnej definicji „nieodpłatnego świadczenia” w ustawie o PIT, co ustalono  – w orzecznictwie – jako wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Z kolei, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT możliwie jest zwolnienie z konieczności uiszczenia podatku dochodowego, gdy spełnione są wszystkie przesłanki określone w danym przepisie. Zdaniem wnioskodawcy, do czego przychylił się organ, spełnia te warunki pkt 125 (wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20), w skutek czego nie powstanie obowiązek podatkowy.

 

Ponadto, potwierdzono, że nie ma obowiązku zgłaszania faktu zawarcia umowy użyczenia do organu, ponieważ ten rodzaj umowy nie jest wymieniony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako czynność prawna wymagająca dla swojej ważności  złożenia określonych oświadczeń naczelnikowi urzędu skarbowego. Nie ma to także wpływu na możliwość uzyskania zwolnienia z wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 21 ust. 1 pkt 125).