kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.05.2015

Tagi:

Upoważnienie do kontroli – co powinno zawierać?

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje co do zasady przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Upoważnienie udzielane jest przez właściwy organ i musi zawierać wskazane w ustawie elementy. Jest to bardzo istotne, gdyż upoważnienie nie spełniające wymogów z Ordynacji podatkowej nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. W związku z tym kontrolowany powinien każdorazowo sprawdzić od strony formalnej doręczone mu upoważnienie. W praktyce może się bowiem okazać, że w przypadku wydania niepoprawnie sporządzonego upoważnienia kontrola w ogóle nie może być prowadzona.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej upoważnienie do kontroli powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
  • wskazanie podstawy prawnej;
  • imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
  • numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
  • oznaczenie kontrolowanego;
  • określenie zakresu kontroli;
  • datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
  • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
  • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów działu VI Ordynacji podatkowej.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wymóg dokładnego określenia zakresu kontroli w upoważnieniu. Wykroczenie w toku kontroli poza zakres wskazany w upoważnieniu powoduje bardzo doniosłe skutki. W praktyce bowiem dowody zgromadzone w toku takiej kontroli nie będą mogły być wykorzystane w toku postępowania podatkowego.

W związku z powyższym wydanie upoważnienia niespełniającego wymogów formalnych bądź wykroczenie poza zakres kontroli wskazany w upoważnieniu powoduje, że organ musi ponownie wszcząć kontrolę na podstawie poprawnego upoważnienia i ponowić wszystkie czynności dowodowe.