kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.12.2022

Tagi:

Urzędowe listy z „życzeniami” na Święta i Nowy Rok. Zintensyfikowane działania organów wobec zbliżającego się końca roku.

Święta Bożego Narodzenia i okres trwający do Nowego Roku, to czas odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych. Nie zawsze jednak tak jest. W przypadku urzędów koniec roku kalendarzowego, to również koniec roku podatkowego. Upływają terminy, których trzeba dochować, by podjęte działania czy czynności, były skuteczne wobec podatnika.

 

Z tego wpisu dowiesz się kochany – już prawie świętujący – podatniku :

 

 • Jakie działania podejmują organy wobec zbliżającego się zakończenia roku kalendarzowego (podatkowego);
 • Jakie są zasady doręczania korespondencji;
 • Jakie uprawnienia ma podatnik;
 • Jak odpocząć w tym czasie – zamiast stresować się działaniami organów?

 

Działania jakie podejmują organy na finiszu roku podatkowego (kalendarzowego)

 

W pierwszej kolejności organy będą dążyły, by zamknąć sprawy, które z dniem 31 grudnia 2022 roku ulegną przedawnieniu. Będą to zatem sytuacje obejmujące zobowiązania podatkowe, gdzie termin ich wymagalności (zapłaty) upływał w 2017 roku.

 

Przykład – w podatku dochodowym od osób fizycznych, termin zapłaty podatku podlegającego rozliczeniu za 2016 rok (zasadniczo), upłynął z dniem 02 maja 2017 roku. Zatem, zobowiązanie podatkowe w PIT za 2016 rok przedawni się z dniem 31 grudnia 2022 r.

 

W tym celu organ musi do końca bieżącego roku kalendarzowego doręczyć Podatnikowi ostateczną decyzję – czyli wydaną już przez organ drugiej instancji, a więc odpowiednio:

 

 • Dyrektora Izby Administracji Skarbowej;
 • Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

 

Ponadto, w sytuacjach, gdzie postępowanie nie rokuje na ukończenie go przed końcem bieżącego roku, organy mogą podejmować czynności – zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia. Pośród takich czynności dla przykładu można wymienić:

 

 • zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym zawiadomiono podatnika;
 • wszczęcie postępowania karnego skarbowego;
 • doręczenie postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia lub zarządzenie zabezpieczenia
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Zasady doręczenia

 

Zasadniczo  organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem za pośrednictwem operatora, choć doręczenie może mieć miejsce także przez pracownika urzędu obsługującego organ, funkcjonariuszy lub  upoważnionych pracowników innego organu podatkowego
lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, a gdyby go nie było lub odmówił przyjęcia pisma – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy – gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której zamieszkuje adresat
lub której adres wskazano jako adres do doręczeń.

 

Ponadto – pisma osobom fizycznym mogą być także doręczane także:

 • w siedzibie organu podatkowego;
 • w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata – adresatowi
  lub osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;
 • w razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony powyżej, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

 

Informacje dotyczące możliwości odbioru pisma – zamieszcza się na tzw. awizach. Przesyłki mogą być dwukrotnie awizowane, każdorazowo z terminem 7-dniowym  co oznacza, że podatnik ma łączenie 14 dni na odbiór przesyłki od daty pierwszej awizacji.

 

Przykład – jeśli pierwsze awizo zostało wystawione z dniem 20 grudnia 2022 r., to termin pierwszej awizacji upłynie w dniu 27 grudnia 2022 r., a termin – kolejnej – i tym samym ostateczny termin odbioru przesyłki – 04 stycznia 2023 r.

 

 

Podsumowując

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, podatnik może być spokojny. W takim wypadku korespondencja jest doręczana bezpośrednio do pełnomocnika.

Jeśli, zaś podatnik planuje wyjazd na Święta, gdzie jego nieobecność nie będzie przekraczała 14 dni, to również w takich sytuacjach wobec doręczenia korespondencji poprzez instytucję awizacji, zagwarantowano mu prawo do odbioru korespondencji w późniejszym terminie. Zatem, nawet w sytuacji, gdy nawet podatnik wyjedzie  już w ostatnim przedświątecznym tygodniu, czas na odebranie korespondencji z tego okresu upłynie dla niego po Nowym Roku.

W przypadku podjęcia działań przez organ zmierzających do przerwania biegu terminu przedawnienia, warto kwestionować takie sytuacje. Korzystanie z takich instytucji jak rygor natychmiastowej wykonalności, czy wszczynanie postępowań karnych skarbowych, tuż przed upływem biegu terminu przedawnienia, jest obecnie szeroko kwestionowane przez sądy. Oznacza to, że w praktyce widzą one problem instrumentalności takich działań i podważają ich skuteczność, wskazując wyłączenie na cel w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia.