kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

5.11.2018

Tagi:

Warto składać zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązany, któremu doręczono skutecznie tytuł wykonawczym ma prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Warto przy tym zaznaczyć, że wniesienie zarzutów co o zasady powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zgłoszonego zarzutu.

 

Termin zgłoszenia zarzutów

 

Zobowiązany powinien w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tytułu wykonawczego wnieść do właściwego organu, sporządzone zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Co istotne, opis tytułu wykonawczego powinien w tym zakresie zawierać stosowne pouczenie dla zobowiązanego.

 

Podstawy zarzutów

 

Zgodnie z intencją ustawodawcy katalog na podstawie, którego zobowiązani mogą formułować zarzuty przeciwegzekucyjne ma charakter zamknięty. Tak więc odwołując się u.p.e.a. wskazać potrzeba, że zobowiązany może wywieść do organu zarzuty oparte jedynie na następujących podstawach:

  1.  wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;
  2. odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;
  3. określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;
  4. błąd co do osoby zobowiązanego;
  5. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;
  6. niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;
  7. brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1;
  8. zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;
  9. prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;
  10. niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy.

 

Rola zarzutów

 

Rola zarzutów sprowadza się przede wszystkim do jednego ze sposobów weryfikacji czynności organów egzekucyjnych mających służyć ochronie adresata czynności, który to zarzut może być wykorzystany wyłącznie na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że nie mogą być one składane lub uzupełniane w terminie późniejszym, np. w zażaleniu na postanowienie organu egzekucyjnego lub w skardze do sądu, bowiem to organ egzekucyjny musi je rozpoznać.

Podsumowując

W przypadku otrzymania odpisu tytuły wykonawczego wydanego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należy wziąć pod uwagę, czy nie przysługuje nam jako zobowiązanemu możliwość skutecznego sformułowania i zgłoszenia zarzutów przeciwegzekucyjnych. Warto przy tym pamiętać, że po skutecznym wniesieniu zarzutów postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego ich rozpatrzenia. Z kolei skuteczne postawienie zarzutu może doprowadzić już na wczesnym etapie postępowania egzekucyjnego do jego umorzenia albo do zastosowania przez organ mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.