kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.01.2016

Tagi:

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2016 roku!

Ministerstwo Finansów opublikowało krajowy plan działania administracji podatkowej na rok 2016 r.

 

Krajowy plan działań wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa zjawiska oraz obszary i podobszary, na których organy podatkowe w danym roku szczególnie powinny ogniskować swoją uwagę.

Wyszczególniono w nim branże, w których organy podatkowe i skarbowe wykryły największe uszczuplenia podatku w kontrolach prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Przedsiębiorstwa z tych obszarów są narażone na wzmożone kontrole ze strony urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w nadchodzącym roku.

Ustawą o administracji podatkowej wprowadzono podział na:

 • strategiczny urząd skarbowy,
 • wyspecjalizowane urzędy skarbowe,
 • pozostałe urzędy skarbowe.

 

W związku z tym dokonano oceny ryzyka w zależności od urzędu skarbowego.

 

Do właściwości strategicznego urzędu skarbowego należą:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego

 

Wśród tych podmiotów najbardziej narażeni na kontrolę są podatnicy z branż:

 1. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 3. Handel elektroniką,
 4. Handel hurtowy pozostały,
 5. Paliwa,
 6. Motoryzacja,
 7. Transport i logistyka.

 

Wyspecjalizowane urzędu skarbowe zajmują się obsługą:

 • banków spółdzielczych,
 • oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 3 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego.

 

Wśród tych podmiotów najbardziej narażeni na kontrolę są podatnicy z branż:

 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne,
 2. Handel hurtowy pozostały,
 3. Nieruchomości,
 4. Działalność agentów sprzedaży,
 5. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 6. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 7. Handel elektroniką,
 8. E-handel i usługi informatyczne,
 9. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
 10. Motoryzacja,
 11. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
 12. Paliwa

 

Pozostałe urzędy skarbowe obsługują podatników, którzy nie zostali wymienieni powyżej.

Wśród tych podmiotów najbardziej narażeni na kontrolę są podatnicy z branż:

 1. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 2. Nieruchomości,
 3. Doradztwo i inne usługi niematerialne,
 4. Opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne),
 5. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 6. Transport i logistyka,
 7. Motoryzacja,
 8. Handel hurtowy pozostały,
 9. E-handel i usługi informatyczne,
 10. Handel artykułami spożywczymi i tytoniem,
 11. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi.

 

Wskazano również najczęściej popełniane przez podatników błędy na przestrzeni ostatnich lat. Do tej kategorii można zaliczyć:

 • Odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia (np. 1681 zidentyfikowanych wystąpień w branży budowlanej w okresie roku),
 • Ewidencjonowanie faktur nieodzwierciedlających rzeczywiście wykonanych usług (np. 439 zidentyfikowanych wystąpień w branży transportowej w okresie roku),
 • Dokonywanie czynności sprzedaży bez wystawiania faktur (np. 105 zidentyfikowanych wystąpień w branży handlu hurtowego w okresie roku),
 • Dokonywanie czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej (np. 143 zidentyfikowanych wystąpień w branży e-handlu w okresie roku),
 • Ryzyko nienaliczania i nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób zatrudnionych, w tym zatrudnienie „na czarno” (np. 1165 zidentyfikowanych wystąpień w branży budowlanej w okresie roku),
 • Niewywiązywanie się z obowiązku aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu identyfikacyjnym (np. 344 zidentyfikowanych wystąpień w branży usług doradczych i niematerialnych w okresie roku).

Na blogu na bieżąco udzielamy wskazówek jak radzić sobie w przypadku kontroli. Walka o swoje prawa w toku kontroli jest jednak trudna i dla skutecznej ochrony swoich praw konieczna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika.