kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

21.10.2019

Tagi:

WIS: jak uzyskać potwierdzenie stawki VAT?

Już w listopadzie b.r. wejdą w życie przepisy, na mocy których podatnicy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) w celu prawidłowego zaklasyfikowania towarów i usług na potrzeby opodatkowania VAT, w tym dla ustalenia wysokości opodatkowania.

 

Potwierdzenie klasyfikacji towarów i usług

 

Wiążące Informacje Stawkowe będą wydawane na wniosek uprawnionych podmiotów w formie decyzji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Będą określać wysokość opodatkowania VAT w zakresie dostaw towarów, importu towarów, WNT i świadczenia usług. Wniosek może obejmować także żądanie dokonania klasyfikacji towaru lub usługi na potrzeby ustawy o VAT. A także klasyfikacji przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które nie dotyczą określenia stawki podatku.

 

Od kiedy można składać wnioski o wydanie WIS?

 

Z wnioskiem o WIS będzie można wystąpić już od 1 listopada 2019 r., jednak ich moc ochronna zrealizuje się faktycznie w przyszłym roku. Decyzje wydane do 31 marca 2020 r. będą bowiem wiązać organy podatkowe (wobec wnioskodawców) w odniesieniu do transakcji dokonywanych od kwietnia 2020 r. W związku z powyższym, już od listopada b.r. w WIS będzie uwzględniane nowe brzmienie przepisów ustawy o VAT, nadane ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dlatego też w WIS towary będą klasyfikowane co do zasady według Nomenklatury Scalonej (CN), a usługi według norm PKWiU 2015.

 

Nie tylko podatnik VAT czynny uzyska WIS

 

Z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej lub inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać dostaw towarów, importu towarów, WNT bądź świadczenia usług, a także zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

 

Co należy ująć we wniosku?

 

Wniosek o wydanie WIS, oprócz danych wnioskodawcy (w tym jego NIP) powinien zawierać wskazanie klasyfikacji, według której ma zostać dokonana ocena organu podatkowego oraz szczegółowy opis przedmiotu zapytania, którym może być:

  • towar,
  • usługa, albo
  • towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

We wniosku należy uwzględnić informacje o opłacie należnej oraz oświadczenie o toczących się w zakresie przedmiotowym wniosku postępowaniach podatkowych itp. (pod rygorem odpowiedzialności karnej). Należy w nim podać także właściwy przepis ustawy o VAT lub rozporządzenia wydanego na jej podstawie, jeśli podatnik żąda wydania WIS do celów innych niż określenie wysokości opodatkowania. Do wniosku można także załączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi takie jak fotografie, plany, atesty, instrukcje itp.

Warto wskazać, że obecnie trwają prace nad wzorem wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W). Projekt rozporządzenia znajduje się na stronach RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325005.

 

Jakie będą opłaty za wydanie WIS?

 

Wniosek o wydanie WIS będzie podlegał opłacie 40 zł. W przypadku, gdy przedmiotem zapytania będą czynności kompleksowe, wówczas opłata będzie stanowić iloczyn ww. kwoty i liczby towarów lub usług, które zdaniem wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Oprócz tego wnioskodawca zostanie obciążony kosztem badań i analiz w przypadku gdy ich przeprowadzenie jest wymagane do rozpatrzenia wniosku. Wysokość opłaty i termin jej uiszczenia są określane przez organ wydający WIS w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Podsumowując

Wprowadzenie narzędzia, które będzie służyło wiążącemu określeniu klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT należy oceniać pozytywnie. Aktualnie w praktyce ciężar prawidłowej identyfikacji towarów i usług spoczywa co do zasady na podatnikach. Organy podatkowe rozpatrując wnioski o interpretacje niejednokrotnie odmawiają bowiem przyporządkowania tych świadczeń do właściwych norm PKWiU, co powoduje przeniesienie odpowiedzialności za zastosowaną stawkę na wnioskodawcę.

Wydając WIS organ podatkowy będzie jednak zobligowany dokonywać bezpośredniej klasyfikacji towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKOB, a usług według PKWiU. Będzie to istotne przede wszystkim dla określenia wysokości opodatkowania w wątpliwych przypadkach. Przyporządkowanie przez organ podatkowy towarów lub usług do odpowiedniej klasyfikacji powołanej np. w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy o VAT da podatnikowi gwarancję co do możliwości stosowania stawki obniżonej 8% lub 5 % VAT.