kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.06.2015

Tagi:

Wniosek o rozłożenie na raty nie jest przyznaniem się do winy!

Jednym z mitów utrwalonych w świadomości społecznej powodującym negatywne konsekwencje dla podatnika jest błędne myślenie że złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest „przyznaniem się do winy” i uniemożliwia zaskarżenie decyzji.

 

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jak wynika z powyższego przepisu o rozłożenie na raty wystąpić można zarówno przed upływem terminu płatności, jak i po jego upływie po powstaniu zaległości podatkowej. Złożenie takiego wniosku w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie zaskarżeniu decyzji.

Obie czynności są od siebie całkowicie niezależne. Co więcej wniosek o rozłożenie na raty nie jest w żadnym wypadku „przyznaniem się do winy”. Okoliczność taka nie tylko nie może być podniesiona przez urząd (sąd) jako przesądzająca o treści rozstrzygnięcia wydanego w wyniku odwołania (skargi) ale w żadnym wypadku nie może powodować niekorzystnych skutków dla podatnika.

 

Należy pamiętać, że wydanie przez urząd skarbowy (urząd kontroli skarbowej, urząd celny) nieostatecznej decyzji nie podlegającej wykonaniu określającej wysokość zobowiązania podatkowego powoduje brak możliwości uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Ma to szczególne znaczenie przy produkcji wyrobów akcyzowych oraz w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym otrzymanie takiego zaświadczenia jest wtedy złożenie wniosku o rozłożenie na raty. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie rozłożenia na raty nie ma przeszkód w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

 

Gdyby przyjąć rozumowanie przyjęte w świadomości społecznej o braku możliwości zaskarżenia decyzji w przypadku wystąpienia o rozłożenie na raty prowadziłoby to do naruszenia zasady ogólnej postępowania podatkowego – dwuinstancyjności postępowania.

 

Złożenie wniosku o rozłożenie na raty może wywołać jeszcze jeden pozytywny skutek. Zgodnie z orzecznictwem NSA w sytuacji złożenia wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jednoczesne rozpatrywanie przez organ podatkowy tego wniosku i wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji narusza zasadę zaufania do organów podatkowych. W tej sytuacji również nic nie stoi na przeszkodzie w jednoczesnym złożeniu wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odwołaniu się od niekorzystnej dla podatnika decyzji.

 

Pamiętaj, że skuteczne dochodzenie swoich praw jest możliwe tylko przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.