kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.10.2018

Tagi:

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej przez sąd administracyjny.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.). Jednakże po przekazaniu skargi sądowi, może on na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji.

 

Wtrzymanie wykonania decyzji – przesłanki

 

Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych.
Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki:

  • niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody;
  • niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Użyty przez ustawodawcę zwrot “znaczna szkoda” oznacza taką szkodę, zarówno majątkową jak i niemajątkową, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia. Wyegzekwowania świadczenia również. Nie będzie też możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

“Trudne do odwrócenia skutki” natomiast to skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości. Przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

 

Ciężar uprawdopodobnienia zaistnienia przesłanek

 

Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Tak więc uzasadnienie złożonego wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.

 

Przykłady z orzecznictwa

 

Sądy administracyjne wskazują w swych orzeczeniach sytuację, które uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej. Zgodnie z tymi orzeczeniami za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia choćby realne zagrożenie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, czy też likwidacja miejsc pracy tworzonych przez skarżącą.

Podsumowując

Formułując skargę na decyzję podatkową do sądu administracyjnego warto wnosić o jej wstrzymanie w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki ustawowe, w których sąd może przychylić się do wniosku podatnika. Występując z takim wnioskiem należy pamiętać, że wszelkie twierdzenia dotyczące zaistnienie ustawowych przesłanek wstrzymania powinny zostać w należyty sposób uprawdopodobnione przez skarżącego.