kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

9.09.2016

Tagi:

Wyrok WSA: Organy celne niewłaściwie stosują przepisy proceduralne

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 6 września 2016 r. Kancelaria wygrała kolejną sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Tym razem w zakresie podatku akcyzowego.

 

Spółka złożyła wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy, jednak w związku z czynami nieuczciwej konkurencji nie odebrała w danym roku wszystkich znaków akcyzy objętych wstępnym zapotrzebowaniem. Organ celny orzekł o obowiązku zapłaty kwoty na pokrycie wytworzenia znaków akcyzy. Spółka uiściła koszt wytworzenia znaków oraz złożyła wniosek o wydanie znaków akcyzy po spełnieniu wszystkich wymogów z art. 126 ustawy o podatku akcyzowym. Organ celny w związku z luką prawną i brakiem odpowiednich regulacji wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  w tym zakresie.  Postanowienie zostało utrzymane przez dyrektora izby celnej. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 6 września 2016 r. sygn. akt III  SA/Łd 468/16 uchylił nie tylko postanowienie dyrektora izby celnej, ale także poprzedzające je postanowienie organu celnego oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, wskazując, że organy nie miały podstaw do odmowy wszczęcia postępowania w tym zakresie.

Jak widać warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika i walczyć o swoje prawa nawet w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć w obu instancjach administracyjnych.