kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

29.03.2022

Tagi: ,

Jak działa zasada dwuinstancyjności – czyli organ na cenzurowanym

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że ta sama sprawa jest rozpoznawana przez dwa niezależne od siebie organy. Zatem, w przypadku uzyskania negatywnego rozstrzygnięcia, podatnik może się od niego odwołać, a organ odwoławczy ma obowiązek ponownego przenalizowania sprawy. Na tym jednak jego rola jako swoistego recenzenta decyzji wydanej w pierwszej instancji się nie kończy, bowiem organ II instancji powinien poczynić własne ustalenia w sprawie, a także może przeprowadzić postępowanie dowodowe. Powyższe jest istotne, gdyż gwarantuje weryfikację sprawy przez inny organ, a nadto umożliwia wychwycenie wad lub błędów już na etapie postępowania w organach.

 

Treść zasady a obowiązki organu

 

Zgodnie z omawianą zasadą postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, co oznacza w praktyce obowiązek organu w zakresie:

  • dwukrotnego merytorycznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej,
  • dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego,
  • dwukrotnej wykładni przepisów prawa.

 

Organ odwoławczy jest zobowiązany do rozpoznania sprawy w pełnym zakresie, a więc do ponownego jej załatwienia, a nie jedynie kontroli ustaleń zawartych w zaskarżonej decyzji.

 

Organ odwoławczy chcąc prawidłowo zrealizować omawiane wytyczne, dokonując kontroli decyzji wydanej w pierwszej instancji:

  • nie może ograniczyć się tylko do oceny zarzutów podniesionych w odwołaniu;
  • powinien odnieść się także do twierdzeń skarżącego, które były już nawet oceniane
    w decyzji wydanej w pierwszej instancji;
  • nie może dokonywać odesłań do decyzji organu I instancji – zastępując tym samym swoją ocenę sprawy.

 

Postępowanie dowodowe

 

Zasada dwuinstancyjności wiąże się także z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania dowodowego, w sytuacji, gdy jest to konieczne do pełnego wyjaśnienia sprawy.

W ramach tych działań organ odwoławczy może zlecić lub we własnym zakresie przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe.

 

Zatem, strona jest uprawniona do przedkładania kolejnych dowodów na etapie postępowania odwoławczego, co należy podkreślić i zaznaczyć, iż w tym zakresie nie ma (jak w przypadku procedury cywilnej) żadnych ograniczeń, czy prekluzji, a organ jest obowiązany do ich rozpatrzenia. Co istotne, organ może również z urzędu, dopuścić dowody jeśli uzna, iż pewne okoliczności, wymagają dodatkowego wyjaśnienia, a inicjatywa i możliwości dowodowe w tym względzie nie zostały wyczerpane.

 

Dodać trzeba, że postępowanie wyjaśniające, jakie może podjąć organ II instancji jest tylko postępowaniem dodatkowym w stosunku do postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez organ I instancji. Oznacza to, że organ odwoławczy nie może prowadzić tego postępowania w pełnym zakresie lub w znacznej części, a jedynie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Organ II instancji nie może, bowiem konwalidować swoim działaniem czynności, których organ podatkowy I instancji nie dopełnił.

 

W praktyce, więc błędy lub niedopełnienia w zakresie braku ustaleń np. możliwość i zasad amortyzacji znaków towarowych przez spółki cypryjskie – w ramach obecnie szeroko kontrolowanych przez organ tzw. optymalizacji – nie mają racji bytu i stanowią asumpt do uchylenia decyzji. Samo, bowiem zwrócenie się do organów innego państwa z ogólnymi zapytaniami dotyczącymi zasad funkcjonowania danego podmiotu w nim, bez odniesienia się do przepisów tego kraju, nie wyczerpuje obowiązków organu co do ustalenia w omawianym zakresie w sposób prawidłowy stanu faktycznego i prawnego.

 

Uchylając decyzję, organ II instancji może wydać wytyczne co do postępowania dowodowego i zakresu jego uzupełnienia przez organ I instancji, które będą ten organ wiązały przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Podsumowując

Reasumując, w przypadku gdy materiał dowodowy jest niewystarczający do rozpoznania sprawy, a organ II instancji nie jest władny do przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach swoich działań, konieczne jest uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zatem, istnieje zakaz rozstrzygania sprawy co do meritum, jeżeli wymaga to uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Podatnik powinien, bowiem mieć zagwarantowane prawo do dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy. Stąd, w sytuacji, gdy sprawa nie została należycie rozpatrzona przez organ pierwszej instancji, organ odwoławczy uchyla decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jest to niewątpliwe przejaw zapewnienia gwarancji procesowych dla strony
na etapie dwóch instancji.

W tym miejscu podkreślić trzeba, iż postępowanie toczące się przed organem II instancji ma równie ważny walor i nie może sprowadzać się tylko do czysto formalnej oceny zaskarżonej decyzji. Jest to, więc niezależne postępowanie, gdzie strona nadal może bronić swojego stanowiska i na te okoliczności przytaczać kolejne dowody.

Przypadki uchylania decyzji przez organ odwoławczy wraz z wykazem naruszeń organu I instancji, nie należą do rzadkości. Stąd ,trzeba przykładać również dużą wagę do postępowania drugoinstancyjnego, co stanowi także możliwość uskutecznienia takich instytucji jak
dla przykładu przedawnienie zobowiązań.