kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

31.05.2019

Tagi: ,

Pakiet wierzytelności w kosztach działalności

Od początku tego roku w podatkach, szczególnie w podatkach dochodowych nastąpiło wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana zasad rozliczania wierzytelności.

 

Jak było?

 

Do końca ubiegłego roku organy podatkowe stały na stanowisku, że wydatek na nabycie wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu w postaci zapłaty całości należności. Orzecznictwo sądowoadministracyjne potwierdzało proporcjonalne rozliczanie kosztów zakupu. W przypadku, gdy spłacana była tylko część, za koszt uzyskania przychodów danego roku uznawano wyłącznie taką część poniesionych na nabycie wydatków, jaka dotyczyła przychodów uzyskanych przez podatnika w związku ze otrzymaną zapłatą.

 

Jak jest?

 

Od stycznia 2019r. koszty nabycia wierzytelności bądź pakietu wierzytelności, będą rozpoznawane wprost w kwocie odpowiadającej kwocie uzyskanego z niej przychodu, do momentu zrównania się przychodu ze spłaty wierzytelności z kwotą poniesionego na jej nabycie wydatku. Czyli w praktyce do momentu rozliczenia całości wydatków. Mianem pakietu ustawodawca określił co najmniej 100 wierzytelności nabytych w ramach jednej transakcji.

Odejście od proporcjonalnego rozliczania kosztów nabycia, powinno być stosowane również do nabycia pojedynczej wierzytelności lub grupy pojedynczych wierzytelności.

Nowe przepisy doprowadzą faktycznie do sytuacji, w której dochód powstanie dopiero w momencie, gdy kwota spłacona przez dłużnika przekroczy kwotę wydaną na zakup długu.

Należy mieć na uwadze, że podatnicy u których rok podatkowy jest inny, niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 01.01.2019r., a zakończy po 31.12.2018r. stosują do końca przyjętego roku podatkowego „stare zasady” obowiązujące do końca 2018r.

 

 

Podsumowując

Wprowadzona zmiana jest niewątpliwie korzystna dla podatników. Wyklucza bowiem sytuację, w której mogło dojść do powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, pomimo nieuzyskania faktycznego dochodu ze sprzedaży wierzytelności. Obecnie podatnik będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy dopiero, gdy rzeczywiście pozyska od dłużników więcej pieniędzy, niż sam wydał na zakup pakietu wierzytelności.