kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.03.2021

Tagi:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – czy można opóźnić jego wydanie?

W niektórych przypadkach organ podatkowy przedłuża wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach zasłaniając się koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wielokrotnie wymagane w obrocie gospodarczym, w związku z czym przedłużanie wydania zaświadczenia może mieć negatywne konsekwencje dla podatników.

 

Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

 

Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość złożenia wniosku do organów podatkowych o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. W takim zaświadczeniu organ podatkowy potwierdza fakty lub stan prawny wynikający z danych, które posiada. Wydanie zaświadczenia może być niezbędne w wielu przypadkach, choćby przy weryfikacji kredytobiorcy przez bank, nabywaniu nieruchomości czy udziale w zamówieniach publicznych. Z tego powodu zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

 

Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia

 

Ustawodawca przewidział jednak możliwość przeprowadzenia w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego przed wydaniem zaświadczenia. Przeprowadzenie takiego postępowania powinno dotyczyć wyłącznie okoliczności wynikających z posiadanych przez organ danych, a więc nie można analizować zmian w stanie prawnym czy wyciągać wniosków. Organ nie prowadzi postępowania w celu sprawdzenia czy podatnik wywiązał się ze wszystkich spoczywających na nim obowiązków podatkowych, lecz ogranicza się do sprawdzenia na podstawie dostępnych danych, czy podatnik nie posiada zaległości podatkowych. W konsekwencji, ustalenia czynione przez organ mogą być bardzo ograniczone.

 

Czy można wydłużyć termin na wydanie zaświadczenia?

 

Niestety, w niektórych przypadkach organy podatkowe próbują wydłużyć ten termin. Jest to najczęściej motywowane koniecznością zbadania sprawy i chęcią zwrócenia się do innych organów podatkowych o przekazanie informacji. Przepisy o zaświadczeniach umożliwiają bowiem odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu podatkowym, co w ocenie organów pozwala na wydłużenie terminu załatwienia sprawy. Akceptacja takiej wykładni przepisów opóźniałaby jednak wydanie zaświadczeń, których nierzadko podatnicy potrzebują bardzo szybko.

Takiego działania nie należy jednak akceptować i stanowi ono naruszenie przepisów. Jako, że czynności podejmowane przez organ są ograniczone, nie mogą mieć zastosowania zasady dotyczące gromadzenia dowodów. W konsekwencji, nie można uzasadniać wydłużenia terminu na wydanie zaświadczenia koniecznością zwrócenia się do innych organów podatkowych. Organy podatkowe mają obowiązek wydać zaświadczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni.

 

Co można zrobić w przypadku opóźnień w wydaniu zaświadczenia?

 

Nie istnieje możliwość zaskarżenia niewydania zaświadczenia w terminie, co jednak nie oznacza, że podatnicy nie posiadają instrumentów prawnych pozwalających na ochronę własnych interesów.

Jedną z możliwości jest wniesienie ponaglenia, które jest składane do organu nadrzędnego nad organem dopuszczającym się opóźnienia w wydaniu zaświadczenia. W razie nieuzasadnionego opóźnienia, przepisy przewidują zakreślenie terminu na wydanie zaświadczenia, podjęcie kroków mających na celu zapobieżenie przekraczaniu terminów w przyszłości czy nawet odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną urzędników. Ponadto, możliwe jest wniesienie skargi na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również zaskarżenie bezczynności organów do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W każdym przypadku chęci ochrony własnego interesu zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii Mariański Group, którzy pomogą wybrać najlepszą drogę postępowania w takiej sytuacji.