kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

13.04.2018

Tagi: ,

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

 


Treść zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

 

NSA postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 657/16 zdecydował się przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:
Czy zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c o.p. informujące, że z określonym co do daty dniem, “na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p.” nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.?


Treść spornej regulacji prawnej

 

Obowiązująca od 15 października 2013 r. nowa treść art. 70 § 6 pkt 1 o.p., wskazuje, że ustawodawca wprowadził, obok zawiadomienia o wszczętym postępowaniu w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) skarbowe, także bezpośrednie zawiadomienie podatnika o skutkach prawnych tego zdarzenia w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Obecnie materialny skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia wywołuje wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania (art. 70 § 6 pkt 1 o.p.). Niezbędny jest warunek formalny powiadomienia podatnika, przed upływem terminu biegu przedawnienia, o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na zaistnienie skutku materialnego (art. 70c o.p.).


Rozbieżne stanowiska NSA

Część orzeczeń NSA wskazuje, że samo przywołanie w treści zawiadomienia art. 70 § 6 pkt 1 o.p., bez skonkretyzowania informacji wynikających z normy tego przepisu, może być uznane za niewystarczające. Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wymaga, żeby podatnik nie tylko wiedział, że jego zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się z upływem ustawowego terminu, ale również znał przyczynę takiego stanu rzeczy. Tzn. miał świadomość, że jest to wynikiem wszczęcia, sprecyzowanego pod względem przedmiotowym, postępowania karnego skarbowego. Postępowania wiążącego się z niewykonaniem konkretnego zobowiązania.

W drugiej linii orzeczniczej akceptuje się dla wywołania skutku zawieszenia biegu terminu przedawnienia jedynie przywołanie w zawiadomieniu podatnika art. 70 § 6 pkt 1 o.p., bez konieczności informowania o jego treści.

 

Podsumowując

O treści  uchwały NSA (w budzącym poważne wątpliwości interpretacyjne zakresie) postaramy się niezwłocznie poinformować. Jednocześnie zachęcamy do aktywnego komentowania i wskazywania w komentarzach z jaką praktyką organów w opisanym przedmiocie mieliście Państwo okazję się spotkać.