kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.05.2016

Tagi: ,

Zmiana podejścia administracji podatkowej do cen transferowych

W obliczu rosnącego zainteresowania instytucji międzynarodowych oraz polskich organów podatkowych problematyką cen transferowych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Od co najmniej kilku lat na forum międzynarodowym podejmowane są kroki mające prowadzić do ujednolicenia reguł dokumentowania transakcji i zdarzeń występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aktami o najbardziej doniosłym znaczeniu w tym zakresie są:

  • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE),
  • Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) oraz G20 w sprawie dokumentacji cen transferowych i raportowania country-by-country (Działanie 13 w ramach planu przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków, ang. BEPS).

 

Działania organów Unii Europejskiej oraz OECD wpływają na posunięcia polskich władz. W dniu 20. kwietnia 2015 roku Prezes NIK wydał obszerną Informację o wynikach kontroli pt. „Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego”. Generalną konkluzją wynikającą z treści Informacji jest fakt, że w kontrolowanym okresie, tj. od 1. stycznia 2012 roku do 30. czerwca 2014 roku, urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe skupiały swoje działania przede wszystkim na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług, a Minister Finansów nie posiadał instrumentów prawnych do skutecznego zapobiegania erozji podatkowej i przenoszeniu dochodów, m.in. w drodze niewłaściwego stosowania cen transferowych.

 

Od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, Ministerstwo Finansów podjęło szereg działań mających na celu poprawę pozycji administracji podatkowej w eliminowaniu uchybień w obszarze cen transferowych: powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych oraz Centrum Kompetencyjnego, przygotowanie szczegółowych wytycznych dla urzędów skarbowych w zakresie kontroli podmiotów powiązanych, nabycie systemów informatycznych i baz danych pozwalających na analizę i weryfikację cen transferowych.

 

Skutkiem tych prac jest umieszczenie weryfikacji cen transferowych wśród priorytetów Ministra Finansów na 2016 rok. W komunikacie MF z dnia 18. grudnia 2015 roku wynika, że resort planuje zmiany strukturalne i zaangażowanie większych zasobów do przeprowadzania kontroli rozliczeń podmiotów powiązanych, a w kolejnym komunikacie – z dnia 5. lutego br. – informuje o kontrolach, które zakończyły się w ostatnich miesiącach wykryciem przypadków nieuzasadnionego braku wykazywania dochodów albo wykazywaniem dochodów w zaniżonej wysokości. Źródłem nieprawidłowości po stronie podatników były m.in. zastosowanie nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej czy też ustalenie niewłaściwego klucza podziału kosztów i alokacji zysków w podmiocie krajowym. Ponadto, Minister Finansów zachęca do korygowania podatku za ubiegłe lata do końca pierwszego kwartału br., jednocześnie zapowiadając na drugi kwartał kontrole podmiotów, które nie zapłaciły podatku dochodowego w ostatnich latach.

 

Podsumowując, w związku z opisanym podejściem administracji podatkowej do badania cen transferowych, zalecanym rozwiązaniem dla podatników, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości swoich rozliczeń z podmiotem powiązanym jest przeprowadzenie rzetelnej i wnikliwej oceny polityki cen transakcyjnych, w tym przygotowanych dokumentacji cen transferowych.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście ryzyka zintensyfikowanych kontroli już w drugim kwartale 2016 r., najdogodniejszym czasem do dokonania takiej oceny są najbliższe tygodnie.

 

Ponadto, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 10. września ub. r. nowelizującej Ordynację podatkową korekta podatku dokonana – za jeszcze nieprzedawnione lata podatkowe przed 2015 rokiem – do końca czerwca będzie uprawniać do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości obniżonej (do 50%).