kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

24.06.2019

Tagi:

VAT. Zniesienie odrębnych deklaracji i inne zmiany.

Obecnie trwają prace nad dwoma projektami ustaw, wprowadzających modyfikacje (głównie) w rozliczeniach podatku od towarów i usług.  Modyfikacje te zakładają m.in. przesyłanie jednolitych plików JPK_VDEK oraz wdrożenie kar za posługiwanie się fakturą wystawioną do paragonu niezawierającego NIP nabywcy.

 

Dane z ewidencji i deklaracji VAT  w jednym pliku JPK_VDEK

 

Z pierwszego projektu (druk nr 3500) wynika, że podatnicy będą zobowiązani do przesyłania pliku JPK w nowej formule. Plik ten będzie zawierał nie tylko dane z ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, ale również z deklaracji. W związku z tym zniesiony zostanie obowiązek odrębnego składania deklaracji VAT-7 i VAT-K. Maksymalny termin na przesłanie tego ujednoliconego pliku to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja składanych tradycyjnie razem z deklaracją VAT załączników (VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków, które zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VDEK.

Wskazane rozwiązanie będzie stosowane obowiązkowo od 1.01.2020 r.. Co istotne dotyczy to tylko dużych przedsiębiorców. Pozostali będą mieli nieco więcej czasu na dostosowanie systemów księgowych do nowych wymagań do 1.07.2020 r. Dobrowolnie mogą jednak przesyłać ewidencję i deklarację VAT w formie jednolitego pliku już wcześniej.

 

Jeszcze więcej zmian w ustawie o VAT…

 

Drugi projekt nowelizacji (druk nr 3499) przewiduje szereg modyfikacji przepisów ustawy o VAT. Zmian, które mają wejść w życie już 1 września 2019 r.
W ramach tego planuje się m.in.:

  1. przeformułowanie definicji pierwszego zasiedlenia – usunięty zostanie warunek wydania nieruchomości w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (por. wyrok TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16); w związku z tym, uchylony zostanie też art. 43 ust. 7a ustawy o VAT dotyczący warunku wykorzystywania ulepszonej nieruchomości przez minimum 5 lat;
  1. zastrzeżenie, że w odniesieniu do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, faktura może zostać wystawiona na rzecz nabywcy, jeśli paragon zawierał NIP tego podmiotu. W przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę z naruszeniem tej zasady organ podatkowy będzie mógł ustalić mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego w fakturze. Sankcja taka będzie dotyczyć także nabywcy, który odliczył z tej faktury VAT naliczony;
  1. rozszerzenie katalogu podatników, którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT (m.in. na sprzedawców hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli czy na podmioty handlujące przez Internet niektórymi kategoriami towarów, np. kosmetykami);
  1. umożliwienie podatnikom, którzy ponownie skorzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 lub w art. 113 ust. 1, dokonania korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym byli podatnikami VAT czynnymi;
  1. zmiany w zakresie zasad wykreślenia podatników z rejestru VAT, m.in. poprzez uściślenie, że wykreślenie dotyczy podatników składających deklaracje bez wykazanej sprzedaży i zakupów towarów i usług oraz importu towarów z kwotami podatku do odliczenia;
  1. obniżenie do 15% wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego dla podatników, którzy złożą w trakcie kontroli celno-skarbowej korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty wpłacą kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócą nienależną kwotę zwrotu.

Podsumowując

Wymienione wyżej projekty ustaw przewidują liczne zmiany w zakresie rozliczeń podatku VAT, ale także w odniesieniu do akcyzy, prawa karnego skarbowego itd. W większości modyfikacje te mają prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego. Wyrazem tego jest m.in. walka z procederem uzyskiwania faktur do paragonów, dokumentujących zakupy dokonane przez inne podmioty. Jednak zniesienie pewnych obowiązków stanowić może ułatwienie dla podatników. Taka idea przyświeca np. zniesieniu obowiązku odrębnego przesyłania deklaracji VAT-7. Należy jednak pamiętać o “drugiej stronie tego medalu”. Niezastosowanie się do niektórych „uproszczeń” może podlegać sankcjom. Zakłada się bowiem, że niezłożenie deklaracji VAT nowej formie: za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego będzie karane grzywną za wykroczenie skarbowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z planowanymi zmianami podatkowymi zachęcamy do kontaktu z Kancelarią