kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

17.12.2014

Tagi:

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegną przedawnieniu

Obecnie, zobowiązanie podatkowe przedawnia się, co do zasady, z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od tej zasady w postaci zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia. Ordynacja podatkowa określa również sytuacje, w których zobowiązania podatkowe w ogóle się nie przedawniają – dzieje się tak wtedy, gdy urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej uzyskał wcześniej zabezpieczenie na majątku podatnika. Przykładem takiego zabezpieczenia jest hipoteka lub zastaw skarbowy. Kwestię przedawnienia w takim wypadku reguluje art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym “nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu“.

 

Powyższy przepis zawiera normę prawną, którą Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt 40/12) uznał za niezgodną z Konstytucją.  Wyrok dotyczy jednak przepisu, który obowiązywał do 2003 (ówczesny art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej). Od 2003 r. zasada ta została przeniesiona do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który nie został objęty skutkiem w postaci stwierdzenia niekonstytucyjności. Trybunał podkreślił jednak, że obecny odpowiednik zakwestionowanego przepis budzi podobne wątpliwości i musi być pilnie zmieniony przez ustawodawcę.

 

Odpowiedzią na powyższy wyrok jest projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Projekt, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.  zakłada wprowadzenie wielu zmian, które wydatnie przyczynią się do poprawy sytuacji podatników. Jedną z nich jest całkowite wykreślenie art. 70 § 8 z Ordynacji podatkowej.

 

Wejście zmian w życie nie jest jednak przesądzone. Projekt musi przejść jeszcze drogę legislacyjną, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na temat losów projektu, które będą pojawiać się na blogu kontrolapodatkowa.pl.