kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.09.2015

Tagi:

Kontrowersyjne orzeczenie WSA w sprawie pominięcia pełnomocnika i formułowania zarzutów odwołania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Go 143/15 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji doręczonej stronie, a nie jej pełnomocnikowi, wyłącza możliwość uznania doręczenia tej decyzji za nieprawidłowe.

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się pełnomocnikowi. Doręczenie decyzji stronie z pominięciem pełnomocnika należy zatem traktować jako pominięcie strony.

Sam skład orzekający stwierdził w wyroku, że w danej sprawie decyzja nie została skutecznie doręczona jednak wyprowadził on daleko idący wniosek, że sporządzenie przez stronę odwołania od nieprawidłowo dostarczonej decyzji, w której nie podniesiono zarzutu braku skutecznego doręczenia sankcjonuje tak poważne naruszenie proceduralne organu jak pominięcie strony postępowania.

Kontrowersyjne jest zarówno uznanie przez sąd administracyjny, że brak sformułowania danego zarzutu w odwołaniu sankcjonuje daną czynność jak i uznanie przez sąd, że wniesienie odwołania sankcjonuje nieprawidłowe doręczenie decyzji.

 

Wprawdzie w danej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia sądu stronie zależało na tym by decyzja mimo wad proceduralnych weszła do obrotu jednak dużo częściej sytuacja wygląda odwrotnie i wyrok ten jest dla podatników bardzo niekorzystny ponieważ daje organom przyzwolenie na obchodzenie przepisów prawa.

 

Dla pełnej ochrony swoich praw w toku kontroli lub postępowania należy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jak pokazuje powyższe orzeczenie dla uniknięcia negatywnych konsekwencji należy także niezwłocznie przekazywać pełnomocnikowi wszystkie pisma wysłane bezpośrednio do strony, ponieważ każde działanie strony może zostać uznane za usankcjonowanie błędów organu.

 • qwerty

  może NSA go uchyli

 • Witam,
  muszę napisać zażalenie potrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika US.
  Proszę o pomoc.
  Dziękuję
  Monika Rendecka

  • Przedmiotem postępowania w zakresie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności jest zbadanie czy stan rzeczy dotyczący podmiotu względem, którego wszczęto postępowanie, a który musi być wynikiem zajścia jednego ze zdarzeń enumeratywnie wymienionych w art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej czyni uprawdopodobnionym niewykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji, o czym stanowi art. 239b § 2 op. Przywołane przepisy stanowią odpowiednio:
   – decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:
   1) organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub
   2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub
   3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
   4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące,
   – przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

   Jeżeli organ nie wykazał spełnienia chociaż jednej z czterech przesłanek nadania rygoru natychmiastowej wykonalności a do tego nie uprawdopodobnił, że w związku z tym zobowiązanie nie zostanie wykonane organ odwoławczy powinien rygor uchylić.
   Na zaskarżenie postanowienia o nadaniu rygoru jest tylko 7 dni. Nie należy to do rzeczy najłatwiejszych do napisania dlatego sugerujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w tym zakresie. Jeżeli jest Pani zainteresowana sporządzeniem przez nas zażalenia lub ewentualnej skargi do sądu zapraszamy do kontaktu z kancelarią

   Mariański Group
   Kancelaria Prawno-Podatkowa

   Biuro w Łodzi
   ul.Tylna 4c lok 1
   90-348 Łódź
   tel. 42 207 76 76
   fax 42 207 76 77
   kancelaria@marianskigroup.pl