Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1

Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

     „Serwis”- stronę główną www.marianskigroup.pl oraz jej podstrony, a także strony www.kontrolapodatkowa.pl, www.mg-sukcesjabiznesu.pl

    „Mariański Group”- właściciel Serwisu, tj. Mariański Group Marketing Sp. z o.o., e-mail: marketing@marianskigroup.pl

    „Użytkownik”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Mariański Group za pośrednictwem Serwisu.

 • 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Mariański Group na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu im korzystania z usługi pobraniowej.

 • 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz program obsługujący format pdf.

    Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do (wpisać, do czego wykorzystujecie cookies). Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityki cookies, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 • 4

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

    Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługa pobraniowa

 • 5

Formularz pobraniowy znajdujący się przy danej publikacji stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi pobraniowej i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi tej publikacji w formacie wskazanym w jej opisie.

    Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi pobraniowej powinien wypełnić formularz przez podanie w nim adresu e-mail.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi pobraniowej, w celu niepobierania od Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie publikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym.

 1. Dane osobowe (polityka prywatności)
 • 6

Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Mariański Group Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Mariański Group udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mariański Group stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 • 7

Administratorem danych osobowych jest Mariański Group.

Mariański Group może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.

 • 8

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich poprawienia.

Mariański Group przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Mariański Group na podstawie umowy o świadczenie ww. usług lub zgody Użytkownika ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących.

 • 9

Dane osobowe zebrane przez Mariański Group mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 • 10

Użytkownik może korzystać z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.